Ruimen

De capaciteit van de Krimpense begraafplaatsen staat onder druk. Over een paar jaar verwachten we een tekort aan graven. We vinden het belangrijk dat inwoners ook in de toekomst hun overledenen dierbaren kunnen begraven in Krimpen aan den IJssel. Daarom heeft de gemeenteraad op 11 juni 2015 het besluit genomen om graven -die daarvoor in aanmerking komen- te gaan ruimen. 

Welke graven worden geruimd?

De graven op Waalhoven die in aanmerking komen voor ruiming zijn algemene graven waarvan de graftermijn van 10 jaar is verstreken. Ook ruimen we particuliere graven en urnengraven waarvan nabestaanden afstand hebben gedaan. Hierna worden graven op de begraafplaats IJsseldijk geruimd.

In totaal gaat het om 412 algemene graven, 169 particuliere graven waarvan afstand is gedaan en 4 particuliere urnengraven. De lijsten met grafnummers hangen ter inzage op de informatieborden op de begraafplaats Waalhoven. De lijsten liggen ook ter inzage in het raadhuis en zijn digitaal te raadplegen op deze pagina, onder het kopje ‘documenten’.

Hoe worden de graven geruimd?

De gemeente start met het bovengronds ruimen in het derde kwartaal van 2016. Dan wordt alleen de steen weggehaald. Daarna starten we naar behoefte het ondergronds ruimen. De plaats waar we graven ruimen, wordt afgesloten voor bezoekers. Soms is het nodig de begraafplaats tijdelijk helemaal te sluiten. Bij het ruimen hanteren we de ‘handleiding opgraven en ruimen’ van de landelijke organisatie van begraafplaatsen, die is opgesteld om een respectvolle ruiming te realiseren. Zowel voorafgaand aan bovengronds ruimen, als het ruimen van graven zelf heeft zorgvuldige communicatie naar recht-/belanghebbenden plaats.

Mag ik aanwezig zijn bij het ruimen?

Het is niet mogelijk om aanwezig te zijn bij het ruimen van de graven. Het opgraven van overledenen en het ruimen van graven kan een onplezierige aanblik geven. Dit kan emotioneel zwaar belastend zijn voor personen die een familie- en of andere nauwe band met de overledene hebben. Als u een nieuw graf huurt, is het wel mogelijk om aanwezig te zijn bij de herbegrafenis.

Mogelijkheden na het ruimen

Na het ruimen zijn er drie mogelijkheden om met de stoffelijke resten van uw dierbaren om te gaan. U kunt kiezen voor een herbegrafenis in een particulier graf voor een periode van 20 (of anders) jaar. Ook kunnen de stoffelijke resten worden overgebracht naar een bestaand graf dat in uw bezit is. U kunt ook kiezen voor crematie. Als u geen van bovengenoemde keuzes maakt, gaan de resten naar het te realiseren verzamelgraf op de begraafplaats Waalhoven.

Hardheidsclausule

Algemene graven die uitgegeven zijn voor 18 december 2015 kunnen in uitzonderlijke gevallen in aanmerking komen voor de hardheidsclausule:

“Een algemeen graf kan, zodra de termijn van 10 jaar verlopen is geruimd worden. Op de graven die nu voor ruimen in aanmerking komen kan door middel van een hardheidsclausule eenmalig een uitzondering gemaakt worden. Van het graf kan één laag omgezet worden naar een algemene laag met gebruiksrecht. Dit is alleen mogelijk indien het personen zijn waarvan de ouder(s) nog in leven is/zijn. De graflaag wordt omgezet in een algemene graflaag met gebruiksrecht waarvoor de kosten van de huur van het gehele particuliere graf verschuldigd zijn voor 20 jaar. De laag kan na 20 jaar verlengd worden met de dan geldende termijn(en).Deze hardheidsclausule heeft alleen betrekking op eerder uitgegeven graven dan 18 december 2015 en betreft een uitdrukkelijk een uitzondering op de Beheerverordening Gemeentelijke begraafplaatsen Krimpen aan den IJssel 2015”.

U kunt hiervoor een verzoek indienen bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Oproep en meer informatie

Graag komen wij in contact met contactpersonen van algemene graven waarvan de graftermijn is verlopen. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 14 0180 of het emailadres gemeente@krimpenaandenijssel.nl.