Populierenlaan

In april 2021 presenteerden we het concept-stedenbouwkundig kader voor de nieuwbouw van de Groeiplaneet/Populier aan de Populierenlaan. Tijdens een tweede online inloopavond beantwoordden we vragen en opmerkingen uit de omgeving. Tijdens deze avond wisselden we  van gedachten. Ook dienden sommige bewoners een reactie via de mail/reactieformulier in. Deze reacties voorzagen we in een korte notitie van een gemeentelijk antwoord. Van de tweede online-inloopavond op 21 april 2021 maakten we ook een verslag. Beide documenten kunt u op deze pagina onder het kopje ‘documenten’ vinden.

Concept-stedenbouwkundige kaders iets aangepast

De concept-stedenbouwkundige kaders zijn iets aangepast. Zo hebben wij in de directe omgeving van de school 2 plekken aangewezen, waar we denkelijke  speelvoorzieningen maken.  Verder zijn langs de Populierenlaan parkeervakken voor de bewoners aangegeven. Deze komen vrij van de weg waar auto’s rijden. Het parkeerterrein bij de nieuwe school maken we kleiner ten gunste van groen/spelen. Ook staat op de plankaart dat we denken aan een groene inpassing van de 2 meter hoge geluidwerende voorziening (zijde van de Roos). Deze ontwerpen we e samen met het nieuwe schoolgebouw. Als laatste zijn ideeën voor duurzaam bouwen in het stedenbouwkundig kader op genomen. Ook krijgen deze aandacht in de aanbestedingsdocumenten.

De laatste versie van de stedenbouwkundige kaders kunt u hieronder vinden onder het kopje ‘documenten’.

Behandeling van de stedenbouwkundige kaders in commissie en gemeenteraad

Burgemeester en wethouders besloten op 18 mei de gemeenteraad voor te stellen de stedenbouwkundige kaders en het krediet voor nieuwbouw van de basisschool en sportzaal vast te stellen. De eerstvolgende stap was de behandeling van dit voorstel in de besluitvoorbereidende raadscommissie. 

Het vastgestelde kader werken we uit in een bouwplan en een bestemmingsplan

De gemeenteraad heeft het stedenbouwkundig kader vastgesteld. Nu gaan we aan de slag met een nieuw bestemmingsplan voor de plek. Voor het maken van het bestemmingsplan vinden verschillende officiële inspraakmomenten plaats. U kunt uw reactie op de plannen dan geven.  Daarnaast starten we met de Europese aanbestedingsprocedure van de nieuwe school/sportzaal. Deze aanpak neemt veel tijd in. Wij verwachten dat in het voorjaar van 2022 het winnende ontwerp van de school bekend te maken.