Populierenlaan/Groeiplaneet

Op de locatie gelegen tussen de Populierenlaan/Fresia en de watergang langs de Roos en Orchidee bereiden Blick op Onderwijs, Synerkri, KindeRdam en Gemeente Krimpen aan den IJssel de nieuwbouw van basisschool De Groeiplaneet met kinderdagverblijf en sportzaal De Populier voor. De nieuwbouw in één multifunctioneel gebouw vervangt de op de locatie aanwezige oude sportzaal. Voor deze nieuwbouw is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Participatieprocedure concept-inrichtingsplan openbare ruimte rond nieuwe Groeiplaneet/Populier aan Populierenlaan

Wij hebben u op deze pagina eerder geïnformeerd over de plannen voor de nieuwbouw van basisschool De Groeiplaneet en sportzaal De Populier aan de Populierenlaan. Inmiddels is het bestemmingsplan voor de nieuwbouw onherroepelijk en de omgevingsvergunning door het college van B&W verleend. De aannemer heeft voor de tweede week van januari 2023 de start van de bouw gepland. De inrichting van de bouwplaats wordt in de loop van december uitgevoerd.

Als de bouw volgens planning verloopt zal de nieuwbouw in het voorjaar van 2024 kunnen worden opgeleverd. Dat is ook het moment dat de gemeente de aanleg van de openbare ruimte rondom de school en sportzaal concreet ter hand neemt.

Voor de inrichting van dit gebied is een ontwerpplan gemaakt. Graag gaan wij met u in gesprek over de inhoud van dit plan. Daarnaast informeren wij u tijdens de geplande inloopavond nader over de inrichting van de bouwplaats, veiligheidsaspecten gedurende de bouw en de route bouwverkeer. Hieronder informeren wij over deze participatieprocedure.

Participatietermijn

De participatietermijn start op 1 december en stopt op 22 december 2022.

Waar kunt u het ontwerp bekijken?

In deze weken zijn het ontwerp inrichtingsplan voor de openbare ruimte rond de nieuwe school en sportzaal en tekeningen van de bouwplaats inrichting te bekijken op de gemeentelijke website. U kunt de tekeningen vinden onderaan deze pagina, onder het kopje ‘documenten’.

Inloopavond op 14 december in De Populier

Op 14 december, van 19.30 tot 21.00 uur, houden we een inloopavond in de verenigingsruimte van sportzaal De Populier. Daar kunt u de ontwerpplannen inzien en van gedachten wisselen met de aanwezige vertegenwoordigers van de bij het project betrokken partijen.

Reacties per mail of brief

U kunt tot 22 december bij de gemeente een reactie inleveren. Dit kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders;
  • per e-mail naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl onder vermelding van reactie op ontwerp-inrichtingsplan Groeiplaneet;

Heeft u over de inhoud van deze brief vragen, dan kunt u contact opnemen met Michelle de Sterke of Henry Dijk. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0180.

Bestemmingsplan voor nieuwe Groeiplaneet / sportzaal Populier onherroepelijk

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan voor de nieuwe basisschool de Groeiplaneet en sportzaal De Populier onherroepelijk is. Op dit moment wordt de aanvraag omgevingsvergunning voor de school en sportzaal beoordeeld. Naar verwachting gaat de nieuwbouw van start half/medio november.

Voor de bewoners en belanghebbenden in de omgeving van de locatie plannen we binnenkort een inspraakprocedure specifiek gericht op de inrichting van de omgeving van de nieuwe school en sportzaal. Direct omwonenden ontvangen daarover een schriftelijk bericht in de brievenbus.