Ontwikkelvisie IJsseldijk

De dijk langs de Hollandsche IJssel behoort tot de oudste bebouwde delen van onze gemeente. Het ruimtelijke karakter van het buitendijkse gebied onderscheidt zich daarbij ten opzichte van de binnendijkse gebied. In het buitendijkse gebied is er een menging van functies waarvan de bedrijfsfunctie in het gebied IJsseldijk 335-367 het meest opvallend is. In het gebied zijn ook groenelementen en nieuwbouw terug te vinden. De nieuwbouw is vaak in de plaats van bedrijven gekomen.

Het binnendijkse gebied vormt de overgang tussen de dijkbebouwing en de aangelegde woongebieden in de polders Kortland en Langeland. Dit gebied wordt gemengd gebruikt. Er is karakteristieke bebouwing en veel groen. Door de aanwezigheid van de open ruimten is er binnendijks zicht op Krimpen. Buitendijks is er uitzicht op de Hollandsche IJssel.

In dit gebied gebruiken we sommige gebouwen/locaties, zoals de Werf Van Duijvendijk en de Kerkdreef, niet meer (optimaal). Ook doen zich de komende jaren een aantal ontwikkelingen voor. Daarom heeft de gemeente een ontwikkelvisie voor het gebied gemaakt.

Waarom een ontwikkelvisie?

In het gebied waar de ontwikkelvisie van toepassing is, liggen de (nieuwbouw)projecten Van Duijvendijk en Kerkdreef. De gemeente is hier de eigenaar/initiatiefnemer van.

Maar de gemeente is niet de enige eigenaar en partij die ideeën kan inbrengen voor de ontwikkeling van het gebied. Daarom is een brede ontwikkelvisie voor dit historisch belangrijke gebied gemaakt. Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde visie kunnen eigenaren plannen maken voor her- en doorontwikkeling van het bedrijventerrein IJsseldijk (IJsseldijk 335-367) en gebied daaromheen. Eigenaren weten dan van te voren aan welke ontwikkelingen de gemeente in principe wél en aan welke ontwikkelingen de gemeente niet wil meewerken.

De gemeente streeft naar een verdere ontwikkeling waarbij (overlast gevende) bedrijvigheid  plaats maakt voor woningen of voor minder overlast gevende bedrijven. De aanwezige cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het gebied versterken we daarbij.

Afbeeldingen