Ontwerpbestemmingsplan en -besluiten Werf aan de IJssel

Voor de herontwikkeling van de voormalige scheepswerf Joh. Van Duyvendijk en zn. binnen het gebied tussen de Hollandsche IJssel en de IJsseldijk heeft het college van burgemeester en wethouders een aantal ontwerpbesluiten voorbereid. Deze besluiten worden hierbij op grond van verschillende wettelijke bepalingen openbaar bekend gemaakt. Voor ieder besluit wordt hieronder vermeld door wie, wanneer en op welke manier zienswijzen kunnen worden ingediend.

1. Ontwerpbestemmingsplan Werf aan de IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend, dat met ingang van 28 maart 2013 gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Werf aan de IJssel op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ter inzage ligt bij het Publiekscentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 2 te Krimpen aan den IJssel. Kijk voor de openingstijden van het Publiekscentrum in de colofon. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is digitaal ook raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Toelichting

De gemeente Krimpen aan den IJssel werkt aan de herontwikkeling van de voormalige  scheepswerf Joh. Van Duyvendijk en zn. De scheepswerf is één van de oudste scheepswerven van Nederland en tevens de eerste werf met een dwarshelling in Nederland. In 2004 is de werf gesloten. Om deze bijzondere plek voor Krimpen te behouden en te benutten wordt gewerkt aan de herbestemming van de twee rijksmonumentale loodsen, de bouw van maximaal 60 appartementen en de herinrichting van het terrein als openbaar toegankelijk gebied.

Het plangebied is gelegen aan de noordwestkant van Krimpen aan den IJssel. De historische scheepswerf is buitendijks gelegen aan de Hollandse IJssel, op korte afstand van het centrum en direct ten westen van het Industrieterrein IJsseldijk. Het gebied is inclusief een insteekhaven van circa 3.000 m2, 15.000 m2 groot en ligt tussen de Hollandsche IJssel en de IJsseldijk. Aan de zuidwestzijde wordt het gebied begrensd door het terrein van de voormalige Rehobothkerk en aan de noordoostzijde voor een bouwmarkt van Karwei.
Het geldende bestemmingsplan waarbinnen dit plangebied valt is het bestemmingsplan Kortland (vastgesteld in 1997). Het gebied heeft daarin de bestemming bedrijven, waterstaatsdoeleinden en de subbestemming scheepswerf.

Indienen van zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening  iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.
Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer T. van Dorssen , telefoon 14 0180.

2. Ontwerpbesluit hogere waarden voor geluid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maken bekend, dat met ingang van 28 maart 2013 gedurende 6 weken, op grond van artikel 110 c Wet Geluidhinder  en van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht het ontwerpbesluit hogere waarden  geluid Wet geluidhinder voor het ontwerp bestemmingsplan Werf aan de IJssel ter inzage ligt bij het publiekscentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 2 te Krimpen aan den IJssel. Kijk voor de openingstijden van het Publiekscentrum in de colofon.

Toelichting

Omdat het beoogde woongebouw van het project Werf aan de IJssel binnen de geluidzone van het gezoneerde industrieterrein IJsseldijk komt te liggen is akoestisch onderzoek uitgevoerd om te bepalen, of huidige en toekomstige bedrijven op het gezoneerde terrein mogelijk in hun bedrijfsvoering worden beperkt en of ter plaatse van de beoogde woningen kan worden voldaan aan de grenswaarden voor industrielawaai die volgen uit de Wet geluidhinder.

Op de beoogde woningen zijn de grenswaarden voor industrielawaai uit de Wet geluidhinder van toepassing. Voor nieuwe geluidgevoelige bestemmingen binnen een geluidzone geldt in beginsel een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) op de uitwendige scheidingsconstructie. Door middel van een zogeheten hogere waarden besluit kan een hogere grenswaarde van maximaal 55dB(A) worden vastgesteld.

Uit het onderzoek blijkt dat de hoogst berekende geluidsbelasting ten gevolge van het bedrijf Holcim 51 dB(A) bedraagt. De hoogst berekende geluidbelasting op het (woning)bouwplan ten gevolge van Karwei bedraagt 53 dB(A). De bijdrage van alle overige inrichtingen op het bouwplan is maximaal 41 dB(A). De berekende geluidbelasting op de gevel van het beoogde woninggebouw, afkomstig van alle bedrijven op het industrieterrein, bedraagt maximaal 54 dB(A). Op grond van de Wet geluidhinder hebben burgemeester en wethouders de bevoegdheid om in die gevallen een hogere waarde voor geluid vast te stellen dan de voorkeursgrenswaarde.

Indienen van zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een belanghebbende op grond van artikel 3.15 van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbesluit hogere waarde voor geluid naar voren brengen.
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethouders  van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE  Krimpen aan den IJssel. Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer T. van Dorssen, telefoon 140180.

3. Ontwerp omgevingsvergunning monumentale loods op terrein Werf aan de IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend, dat met ingang van 28 maart 2013 gedurende 6 weken de ontwerp omgevingsvergunning voor het restaureren en verplaatsen van een monumentale loods (vrijstaande loods van het project werf aan de IJssel) inclusief het inbouwen van een horecagelegenheid, op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage ligt bij het Publiekscentrum van het raadhuis, Raadhuisplein 2 te Krimpen aan den IJssel. Kijk voor de openingstijden van het Publiekscentrum in de colofon.

Toelichting

Voor het opnemen, restaureren,verplaatsen, gebruik in strijd met het geldende bestemmingsplan en het inbouwen van een horecagelegenheid  in de monumentale vrijstaande loods van het project Werf aan de IJssel, is op grond van de Wabo een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning valt onder de categorieën waarvoor de raad op grond van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht heeft verklaard dat geen verklaring van geen bedenkingen is vereist als bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo.

Indienen zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen op grond van artikel 3.15 van de Algemene wet bestuursrecht belanghebbenden schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over de ontwerp omgevingsvergunning naar voren brengen.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met de heer T. van Dorssen, telefoon 14 0180.