Noodopvang

Binnenkort zijn 70 vluchtelingen tijdelijk 8 weken te gast in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Burgemeester Martijn Vroom: “Zij kunnen vanwege plaatsgebrek niet terecht in de bestaande Nederlandse asielzoekerscentra (AZC’s). Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat hen daarom opvangen op een hotelschip.” Het schip komt vermoedelijk aan de noordwestelijke kant van de Sliksloothaven (zijde Parallelweg ter hoogte van Haven 1 – 15). Deze plaats is nu als beste plek bestempeld.

Er zijn niet genoeg opvangplekken voor vluchtelingen

Door een tekort aan huisvesting voor statushouders (asielzoekers met een vergunning voor verblijf) zitten de AZC’s overvol en kunnen nieuwe vluchtelingen niet goed worden opgevangen. Steeds meer gemeenten in Nederland bieden op dit moment hulp om dit nijpende tekort aan opvangplekken te overbruggen. Wij willen met name een bijdrage leveren aan de mogelijkheid om Afghanen in Nederland goed te verwelkomen. Zij hebben een bijdrage geleverd aan de internationale vredesmissie. Hierdoor zijn ze in hun eigen land niet meer veilig. Wij vinden het belangrijk dat het COA deze Afghanen goed kan opvangen.

Het gaat om een tijdelijke oplossing

Het COA heeft aangegeven dat er na 8 weken weer voldoende plekken beschikbaar zijn. Langer tijdelijke opvang is volgens het COA dus niet nodig. De gemeente Krimpen aan den IJssel voldoet dit jaar aan de taakstelling voor de huisvesting van statushouders en stelt geen extra woningen beschikbaar voor statushouders.

Asielzoekersschip komt in nieuwe jaar

De verwachting was dat het schip binnenkort zou aanmeren. Wij hebben bericht gekregen dat dit niet gaat gebeuren. Het schip dat het COA voor Krimpen aan den IJssel had geselecteerd, heeft teveel diepgang om direct aan de kade te kunnen liggen. De gevonden oplossingen zouden betekenen dat van begin december tot eind januari het schip zou aanmeren in de Sliksloot.

Geen opvang van asielzoekers op hotelschip tijdens de feestdagen

Tijdens de kerst en de jaarwisseling ligt de haven vol met binnenvaartschepen. Het is in die periode altijd al passen en meten met de binnenvaartschepen, omdat iedereen met de feestdagen in de buurt van familie wil zijn.

Daarom hebben we het COA voorgesteld om het hotelschip na de feestdagen te laten aanmeren. De precieze datum communiceren wij zodra deze bekend is via onze communicatiekanalen. Zodra we meer weten, plaatsen we dit ook op deze pagina. Hier vindt u alle informatie over het asielzoekerschip.

Voor vragen en ideeën rondom de noodopvang kunt u mailen naar noodopvang@krimpenaandenijssel.nl. Heeft u geen internet? Dan kunt u tijdens kantoortijden bellen met ons Krimpens contactcentrum via telefoonnummer 14 0180.

Informatie over de vluchtelingen

De mensen die in de noodopvang verblijven, mogen zich net als ieder ander vrij bewegen. Als de vluchtelingen op de locatie komen, informeert het COA hen over de huisregels van de opvang en over de regels die in Nederland en Krimpen aan den IJssel voor iedereen gelden.

Na binnenkomst in Nederland worden asielzoekers geïdentificeerd en geregistreerd door de vreemdelingenpolitie en de IND. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt eventuele documenten nader. De mensen ondergaan een coronatest, zo nodig een tbc-controle en krijgen een medische intake. De vluchtelingen worden door het COA geregistreerd en zo snel mogelijk gescreend.

Zijn de vluchtelingen die hier komen gevaccineerd tegen corona?

Voor de asielzoekers geldt hetzelfde als voor iedereen in Nederland: zij hebben het aanbod gekregen om zich te laten vaccineren en kunnen zelf besluiten of ze hier gebruik van maken of niet. Wel hebben zij na aankomst in ons land een coronatest ondergaan.

Hoe begeleidt het COA de vluchtelingen?

In elke opvanglocatie biedt het COA programma’s aan om asielzoekers te begeleiden. De programma’s gaan over wonen en leven op een COA-locatie, voorbereiding op een eventuele inburgering in Nederland en voorbereiding op hun eventuele terugkeer naar het land van herkomst of een ander land.

Net als iedereen kunnen asielzoekers gebruik maken van de zorg

COA-medewerkers informeren asielzoekers over de Nederlandse gezondheidszorg en begeleiden minder zelfredzame bewoners bij hun gang naar de zorg.

De noodopvang heeft huisregels

Om opvanglocaties veilig en leefbaar te houden, heeft het COA huisregels die asielzoekers in alle AZC’s moeten naleven. Laten zij hun medebewoners of COA-medewerkers niet in hun waarde of overtreden ze op een andere manier de huisregels? Dan treft het COA maatregelen. Strafbare feiten meldt het COA altijd bij de politie.

Het handhaven van de veiligheid binnen de noodopvang valt onder de verantwoordelijkheid van het COA. Ook komen er camera’s rond het schip en zijn dag en nacht 2 beveiligers aanwezig. Op het schip zijn verder 10 medewerkers die de asielzoekers begeleiden.

Wie is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid?

Net zoals bij alle inwoners van Krimpen aan den IJssel is de burgemeester op grond van de Gemeentewet verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De burgemeester en officier van justitie maken op grond van artikel 13 van de Politiewet in het driehoeksoverleg afspraken over de inzet van politie in de gemeente.

Woont u in de directe omgeving van de noodopvang?

Dan kunt u zich aanmelden voor aansluiting bij een tijdelijke WhatsApp buurtpreventiegroep. Bij voldoende belangstelling starten wij deze WhatsApp buurtpreventiegroep. Meld u aan via noodopvang@krimpenaandenijssel.nl.

Wat doen de vluchtelingen overdag?

Met het COA kijken we hoe de vluchtelingen in de acht weken dat ze hier zijn een zinvolle dagbesteding kunnen krijgen. Volwassenen hebben gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan zowel op als buiten de locatie zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving zoekt het COA naar aanvullende activiteiten om het verblijf van deze mensen hier goed in te vullen en een gevoel van verveling en zinloosheid te voorkomen.

Waar kan ik terecht als ik deze mensen wil helpen?

Wilt u helpen? Mail dan uw naam, telefoonnummer en emailadres naar noodopvang@krimpenaandenijssel.nl. Vertel er kort bij wat u voor de vluchtelingen kan betekenen.

Waar hebben jullie vrijwilligers voor nodig?

We zijn nog aan het nadenken hoe we activiteiten voor deze mensen kunnen organiseren en hebben zeker hulp nodig om dit te begeleiden.