Noodopvang

Zoals u dagelijks leest en hoort in de media is er een groot tekort aan huisvesting voor statushouders (asielzoekers met een vergunning voor verblijf). De AZC ’s zitten overvol en kunnen nieuwe vluchtelingen niet opvangen. Steeds meer gemeenten bieden op dit moment hulp om dit nijpende tekort aan opvangplekken te overbruggen. De Veiligheidsregio Regio Rijnmond (VRR) heeft ook de gemeente Krimpen aan den IJssel gevraagd om een steentje bij te dragen.

150 vluchtelingen zijn te gast in Krimpen

De afgelopen maanden zijn tijdelijk 150 vluchtelingen te gast geweest op het schip Alemannia in de Sliksloothaven. We zijn erg blij dat dit grotendeels goed is gegaan. We hebben met de binnenvaartschippers afgesproken dat het schip op 15 december vertrekt. Het schip is op 16 januari weer terug gekomen naar Krimpen.  Daarmee maken we ruimte voor de schippers, zodat zij tijdens de feestdagen hier met hun schip kunnen liggen. Dit vanwege de overvolle asielzoekerscentra die nieuwe vluchtelingen niet kunnen opvangen.

Het schip blijft zeker tot 1 april in de Sliksloothaven

De crisisnoodopvang zou in principe per 1 januari 2023 eindigen. Dit is dus verlengd tot 1 april 2023. Het is mogelijk dat we een nieuwe (en laatste) verlenging tot 1 juli 2023 doen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Algemeen

Wie zitten er op het schip?

Het huisvest zo’n 150 vluchtelingen. Overwegend moeders, tieners, kinderen en baby’s, afkomstig uit onveilige landen. Zij vormen al langere tijd op het schip een gemeenschap en zij veroorzaken geen overlast.

Waar komt het schip vandaan?

Het schip de ‘Alemannia’ lag in de haven van Middelharnis. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (die dit werk van het COA in onze regio feitelijk heeft overgenomen) heeft ons gevraagd of het schip naar Krimpen mag komen en in de Sliksloothaven kan worden afgemeerd. Wij hebben tegenover dat verzoek een positieve houding ingenomen.

Waarom doet de gemeente Krimpen dit?

Als bestuur zien wij de schrikbarende beelden in de media bevestigd: we zitten in een grote crisis en voelen de urgentie om te helpen. Wij participeren hierbij actief in de bestuurlijke omgeving waar de vluchtelingencrisis op tafel ligt. En natuurlijk houden wij ons aan de afspraken die in regioverband gemaakt worden. Zo hebben wij een (ten opzichte van de taakstelling) ruim toereikend aantal plaatsen voor Oekraïense vluchtelingen gerealiseerd, we huisvesten het afgesproken aantal statushouders en we bieden (tijdelijk) onderkomen voor asiel zoekende vluchtelingen.

Wat zijn de ervaringen van de vorige periode?

In het voorjaar lag in de Sliksloothaven een cruiseschip afgemeerd waarop zo’n 75 asielzoekers, overwegend jonge mannen uit Syrië, verbleven. Dat verblijf is goed verlopen. De fysieke infrastructuur was – met hulp van particulieren – snel geregeld. Problemen met de openbare orde waren er niet en vanuit de samenleving is veel gedaan om deze mensen tijdens hun verblijf te ondersteunen. De problemen met de opvang van asielzoekers zijn in die tijd nog weer groter geworden. Er is een enorm tekort aan opvangplekken. Daar is de opvang en zorg voor Oekraïense vluchtelingen nog bijgekomen.

Wat is de afspraak tussen het Rijk en de VNG?

Juist in deze dagen zijn het Rijk en de VNG een agenda overeengekomen om uit deze crisis te komen. Onderdeel daarvan is dat per Veiligheidsregio het aantal crisisnoodopvangplaatsen wordt verdubbeld, van 225 naar 450. Daarnaast zijn nieuwe taakstellingen met betrekking tot de huisvesting van statushouders overeengekomen, alsmede de inzet van flexwoningen voor snelle en doelmatige huisvesting van woningzoekers met urgentie.

Waarom opnieuw een asielboot?

Het onderbrengen van vluchtelingen op cruiseschepen blijkt een goed werkende formule. Zo waren onze eigen ervaringen in het voorjaar met het schip in de Sliksloothaven. Zo horen we dat ook elders uit het land. Nu het vakantieseizoen ten einde loopt, komen weer meer ‘slaapschepen’ voor asielzoekers beschikbaar. Dat kan in de vastgelopen situatie (enige) verlichting bieden. Al is het maar ter overbrugging naar een meer structurele oplossing.

Wat waren de randvoorwaarden?

De haven moest diep genoeg zijn en de lengte van de kade toereikend voor de ‘Alemannia’. Dat blijkt het geval te zijn. In bestuurlijke zin hebben wij geëist, dat de druk op onze eigen organisatie zo klein mogelijk moet zijn en dat de kosten die wij (desondanks) maken, vergoed worden. Dat betekent concreet dat de personele inzet van elders moet komen. En zo geschiedt: de VRR neemt de volledige zorg voor de veiligheid, de gezondheidszorg, de catering, de bezigheid, het locatiemanagement, etc. voor zijn rekening. Wel zullen wij, zoals gebruikelijk, het maatschappelijk middenveld inschakelen en met haar bezien wat zij voor de mensen op het schip kunnen betekenen.

Tot wanneer ligt het schip in Krimpen? En waarom?

De crisisnoodopvang zou in principe per 1 januari 2023 eindigen. Dit is dus verlengd tot 1 april 2023. Het is mogelijk dat we een nieuwe (en laatste) verlenging tot 1 juli 2023 doen.

Veiligheid

Waar kunnen omwonenden terecht bij calamiteiten?

Als het spoedeisend is bellen inwoners met 112. In andere gevallen belt u tijdens kantooruren met het KCC via 14 0180. Het KCC bindt u dan door met het nummer van de locatiemanager.

Is er beveiliging op het schip/buiten het schip?

Ja er zijn dag en nacht 2 beveiligers aanwezig. Daarnaast hangen er camera’s.

Waar kunnen inwoners terecht met vragen?

Inwoners kunnen mailen naar noodopvang@krimpenaandenijssel.nl of bellen met het KCC via 14 0180.

Onderwijs voor de kinderen

Hoeveel kinderen verblijven er op het asielschip?

In totaal verblijven er 35 kinderen op het schip in de leeftijd 0-18 jaar. Het aantal fluctueert omdat gezinnen overgeplaatst kunnen worden naar andere locaties. 

Gaan deze kinderen naar school?

Toen het schip begin september aanmeerde kregen kinderen geen onderwijs. Om die reden heeft de gemeente een onderwijsprogramma opgezet. Per januari is het programma geprofessionaliseerd. We hebben het zoveel mogelijk als een nieuwkomersklas ingericht. Hierdoor is het gat tussen het programma en het reguliere onderwijs zo klein mogelijk. En kunnen kinderen gemakkelijk doorstromen. De scholen in Krimpen aan den IJssel denken via een stuurgroep mee over het programma. 

Door wie wordt het onderwijsprogramma georganiseerd?

Het onderwijsprogramma wordt georganiseerd door de gemeente Krimpen aan den IJssel in samenwerking met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.  

Hoe wordt het programma gefinancierd?

Het programma wordt gefinancierd door het COA. 

Onderwijslocatie aan Vicenza 3

Waar vindt het onderwijsprogramma plaats?

In het gebouw aan de Vicenza 3 in Krimpen aan den IJssel. In het gebouw zijn twee klaslokalen gecreëerd waar les wordt gegeven. 

Wat is de looproute van de kinderen?

De kinderen komen bij de Vicenza 3 door de Grote Kruising en de brug naar de Vicenza over te steken. Zij lopen niet door de woonwijk. Wij hebben de docenten ook gevraagd om hun auto niet in de woonwijk neer te zetten, maar op de parkeerplaatsen voor de brug of aan de kant van DCV. 

Hoe lang wordt het programma georganiseerd?

Het onderwijsprogramma wordt georganiseerd zolang het asielschip in Krimpen aan den IJssel ligt. En zolang er geen plek is voor kinderen in de reguliere klassen of binnen nieuwkomersonderwijs. Het asielschip ligt tot april in Krimpen aan den IJssel. Deze termijn kan verlengd worden tot juli 2023.  

Waarom wordt het onderwijsprogramma georganiseerd? Kunnen kinderen niet naar reguliere scholen of Internationale Schakelklasonderwijs (ISK)?

Helaas zit het regulier onderwijs erg vol en is er een groot tekort aan docenten. Vanuit de gemeente kijken we steeds of kinderen toch geplaatst kunnen worden. Zo is de kans groot dat de VO-leerlingen alsnog binnen ISK-onderwijs in Rotterdam instromen. Voor de PO-kinderen zijn we constant in gesprek met de basisscholen in Krimpen. We hopen dat een aantal kinderen alsnog een plek binnen regulier onderwijs krijgen. Dat hangt natuurlijk wel af van het niveau van kinderen en of kinderen het mentaal aan kunnen om in een reguliere klas geplaatst te worden. Veel kinderen hebben langere tijd geen onderwijs gehad en moeten wennen aan de voor hen nieuwe omgeving. 

Hoeveel klassen zijn er? En aan hoeveel kinderen wordt er lesgegeven?

Het onderwijsprogramma is opgezet voor 2 klassen. Een PO-klas voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar en een VO-klas voor kinderen van 13-17 jaar. De klassen bestaan uit ongeveer 14 kinderen. Dit kan per week verschillen omdat er kinderen op het schip bijgeplaatst worden en soms vertrekken naar andere locaties. 

Wie zijn er betrokken bij het programma?

Binnen het onderwijsprogramma zijn er meerdere gekwalificeerde docenten actief voor de PO- en de VO-klas. Daarnaast is er een coördinator die het gehele programma coördineert, contact heeft met de ouders en de woonbegeleiders op het schip. 

Wat zijn de schooltijden?

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt er van 8.45 tot 12.30 uur les gegeven. Rond 10.00 uur is er een pauze. Op de woensdagochtend wordt er huiswerkbegeleiding op het asielschip georganiseerd. 

Waar spelen de kinderen tijdens de pauze?

De kinderen spelen rond het gebouw aan de Vicenza 3 of op het terrein van DCV. 

Hoe ziet de inhoud van het onderwijsprogramma eruit?

Het programma bestaat uit lezen, schrijven, spelling, woordenschat, rekenen (getallenbegrip en automatiseren), muziek, topografie, creativiteit, verkeersles, sport en spel en toekomstkunde. De lessen worden zo veel mogelijk in het Engels gegeven. Er zijn tweetalige docenten aanwezig. Zij kunnen indien nodig vertalen. Daarnaast worden er uitstapjes georganiseerd waarbij vooral gekeken wordt naar wat er al wordt georganiseerd in Krimpen aan den IJssel.  

Wie kunnen we bellen in geval van nood?

In geval van nood kan er worden gebeld met de beveiliging die aanwezig is bij de Tuinstraat 43 (opvang voor mensen uit Oekraïne) via telefoonnummer: 06 29 68 05 20.