Noodopvang

Zoals u dagelijks leest en hoort in de media is er een groot tekort aan huisvesting voor statushouders (asielzoekers met een vergunning voor verblijf). De AZC ’s zitten overvol en kunnen nieuwe vluchtelingen niet opvangen. Steeds meer gemeenten bieden op dit moment hulp om dit nijpende tekort aan opvangplekken te overbruggen. De Veiligheidsregio Regio Rijnmond (VRR) heeft ook de gemeente Krimpen aan den IJssel gevraagd om een steentje bij te dragen.

Vanaf maandag 5 september (einde middag) zijn er daarom 150 vluchtelingen tijdelijk 3 maanden te gast in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Dit zijn vooral gezinnen met jonge kinderen en zwangere vrouwen. De VRR gaat hen opvangen op een hotelschip. Het schip ligt weer aan de Sliksloothaven. Het hotelschip vertrekt voor 15 december aanstaande, zodat de binnenschippers hier gewoon met hun schip tijdens de feestdagen kunnen liggen.

Wie zitten er op het schip?

Het huisvest zo’n 150 vluchtelingen. Overwegend moeders, tieners, kinderen en baby’s, afkomstig uit onveilige landen. Zij vormen al langere tijd op het schip een gemeenschap en zij veroorzaken geen overlast.

Waar komt het schip vandaan?

Het schip de ‘Alemannia’ lag in de haven van Middelharnis. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (die dit werk van het COA in onze regio feitelijk heeft overgenomen) heeft ons gevraagd of het schip naar Krimpen mag komen en in de Sliksloothaven kan worden afgemeerd. Wij hebben tegenover dat verzoek een positieve houding ingenomen.

Waarom doet de gemeente Krimpen dit?

Als bestuur zien wij de schrikbarende beelden in de media bevestigd: we zitten in een grote crisis en voelen de urgentie om te helpen. Wij participeren hierbij actief in de bestuurlijke omgeving waar de vluchtelingencrisis op tafel ligt. En natuurlijk houden wij ons aan de afspraken die in regioverband gemaakt worden. Zo hebben wij een (ten opzichte van de taakstelling) ruim toereikend aantal plaatsen voor Oekraïense vluchtelingen gerealiseerd, we huisvesten het afgesproken aantal statushouders en we bieden (tijdelijk) onderkomen voor asiel zoekende vluchtelingen.

Wat zijn de ervaringen van de vorige periode?

In het voorjaar lag in de Sliksloothaven een cruiseschip afgemeerd waarop zo’n 75 asielzoekers, overwegend jonge mannen uit Syrië, verbleven. Dat verblijf is goed verlopen. De fysieke infrastructuur was – met hulp van particulieren – snel geregeld. Problemen met de openbare orde waren er niet en vanuit de samenleving is veel gedaan om deze mensen tijdens hun verblijf te ondersteunen. De problemen met de opvang van asielzoekers zijn in die tijd nog weer groter geworden. Er is een enorm tekort aan opvangplekken. Daar is de opvang en zorg voor Oekraïense vluchtelingen nog bijgekomen.

Wat is de afspraak tussen het Rijk en de VNG?

Juist in deze dagen zijn het Rijk en de VNG een agenda overeengekomen om uit deze crisis te komen. Onderdeel daarvan is dat per Veiligheidsregio het aantal crisisnoodopvangplaatsen wordt verdubbeld, van 225 naar 450. Daarnaast zijn nieuwe taakstellingen met betrekking tot de huisvesting van statushouders overeengekomen, alsmede de inzet van flexwoningen voor snelle en doelmatige huisvesting van woningzoekers met urgentie.

Waarom opnieuw een asielboot?

Het onderbrengen van vluchtelingen op cruiseschepen blijkt een goed werkende formule. Zo waren onze eigen ervaringen in het voorjaar met het schip in de Sliksloothaven. Zo horen we dat ook elders uit het land. Nu het vakantieseizoen ten einde loopt, komen weer meer ‘slaapschepen’ voor asielzoekers beschikbaar. Dat kan in de vastgelopen situatie (enige) verlichting bieden. Al is het maar ter overbrugging naar een meer structurele oplossing.

Wat waren de randvoorwaarden?

De haven moest diep genoeg zijn en de lengte van de kade toereikend voor de ‘Alemannia’. Dat blijkt het geval te zijn. In bestuurlijke zin hebben wij geëist, dat de druk op onze eigen organisatie zo klein mogelijk moet zijn en dat de kosten die wij (desondanks) maken, vergoed worden. Dat betekent concreet dat de personele inzet van elders moet komen. En zo geschiedt: de VRR neemt de volledige zorg voor de veiligheid, de gezondheidszorg, de catering, de bezigheid, het locatiemanagement, etc. voor zijn rekening. Wel zullen wij, zoals gebruikelijk, het maatschappelijk middenveld inschakelen en met haar bezien wat zij voor de mensen op het schip kunnen betekenen.

Tot wanneer ligt het schip in Krimpen? En waarom?

We hebben ook nu weer een einddatum bepaald: 15 december 2022. Daarna is de Sliksloothaven weer in zijn geheel nodig voor binnenvaartschippers die er met hun schip tijdens de decemberfeestdagen liggen.

Waar kunnen omwonenden terecht bij calamiteiten?

Als het spoedeisend is bellen inwoners met 112. In andere gevallen belt u tijdens kantooruren met het KCC via 14 0180. Het KCC bindt u dan door met het nummer van de locatiemanager.

Is er beveiliging op het schip/buiten het schip?

Ja er zijn dag en nacht 2 beveiligers aanwezig. Daarnaast hangen er camera’s.

Waar kunnen inwoners terecht met vragen?

Inwoners kunnen mailen naar noodopvang@krimpenaandenijssel.nl of bellen met het KCC via 14 0180.