Lokaal Referendum

Inleiding

Een referendum is een volksstemming over een door de gemeenteraad te nemen besluit. Het initiatief voor een referendum kan worden genomen door de gemeenteraad (raadplegend referendum) of door kiesgerechtigde inwoners (raadgevend referendum). Een referendum is niet bindend. Dit betekent dat de gemeenteraad uiteindelijk een besluit neemt over een voorstel. De uitkomst van het referendum wordt wel in de overwegingen betrokken om te komen tot een raadsbesluit. De leden van de referendumcommissie zijn: drs. M (Marië) Fabbricotti, mr. P. de Vries en A. Koolmees.

Onderwerp referendum

Een referendum betreft een maatschappelijk vraagstuk met ingrijpende gevolgen voor de Krimpense samenleving. Het gaat over een groot vraagstuk waarbij de oplossing veel tijd vraagt, waarbij grote financiële belangen in het geding zijn en/of waarbij veel partijen betrokken zijn.

Raadplegend referendum

Een raadplegend referendum wordt gehouden op initiatief van de gemeenteraad. Kiesgerechtigde inwoners geven antwoord op een door de gemeenteraad vastgestelde vraag over een maatschappelijk vraagstuk.

Raadgevend referendum

Op initiatief van een kiesgerechtigde inwoner of groep inwoners kan een referendum worden georganiseerd over een te nemen besluit van de gemeenteraad. Hiervoor geldt een zorgvuldige procedure, die beschreven staat in de Referendumverordening Krimpen aan den IJssel 2015.
Er moeten 2 stappen worden doorlopen:

  • een initiatief met inleidend verzoek en
  • een definitief verzoek.

Een initiatief met inleidend verzoek wordt ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad, met daarbij een vereist aantal steunbetuigingen. De gemeenteraad neemt, als het inleidend verzoek aan de in de verordening gestelde eisen voldoet, een besluit over het houden van een referendum. De initiatiefnemer kan vervolgens een definitief verzoek voor het houden van een raadgevend referendum bij de voorzitter van de gemeenteraad indienen, met daarbij een vereist aantal steunbetuigingen.

Alleen conceptbesluiten van de raad kunnen onderwerp van een referendum zijn. Een aantal onderwerpen, waarover de raad een besluit kan nemen, leent zich minder goed voor een referendum. In de verordening is een lijst met uitzonderingen opgenomen, gebaseerd op de ervaringen van onder meer de Tijdelijke referendumwet en autonome gemeentelijke verordeningen.
Enerzijds dient voorkomen te worden dat de verordening een leeg instrument wordt waarbij het praktisch onmogelijk wordt een referendum te organiseren. Anderzijds is het voor de inwoner belangrijk dat duidelijk is over welke besluiten wel en geen referendum kan worden gehouden.

Inleidend verzoek 

Indien u een inleidend verzoek wilt indienen voor een referendum, is het van belang met het volgende rekening te houden:

  • U dient een inleidend verzoek in om een referendum te houden tenminste zeven dagen voor de raadsvergadering, waarvoor het besluit is geagendeerd. U richt het verzoek aan de voorzitter van de gemeenteraad. U kunt hiervoor gebruik maken van het formulier ‘inleidend verzoek’ onder het kopje ‘documenten’.
  • Het verzoek tot het houden van een raadgevend referendum moet worden ondersteund door tenminste 150 handtekeningen van kiesgerechtigden. U kunt gebruik maken van het formulier ‘ondersteuningsverklaring’ dat u uit dient te printen onder het kopje ‘documenten’ of u kunt een ondersteuningsverklaring onder het kopje ‘links’ digitaal indienen. Het formulier is ook af te halen in het raadhuis.

Definitief verzoek

Wanneer de raad het inleidend verzoek inwilligt, kan een definitief verzoek worden  ingediend. Dit verzoek dient te worden ondersteund met tenminste 1500 handtekeningen.

De referendumcommissie houdt toezicht op de naleving van de in de Referendumverordening gestelde regels voor het houden van een referendum. Kijk voor de Referendumverordening op www.krimpenaandenijssel.nl/verordeningen.

Wilt u meer informatie over het referendum? Neemt u dan contact op met de griffie: tel. 14 0180 of griffier@krimpenaandenijssel.nl