Langeland

Langeland is – naast Boveneind, Lansingh-Zuid, Kortland-Noord, Kortland-Zuid en Oud-Krimpen – één van de zes Krimpense wijken.

In de periode 1973-1980 is de voormalige polder Langeland projectmatig ontwikkeld. In vlot tempo zijn verschillende woonbuurten gerealiseerd volgens de leidende stedenbouwkundige ideeën van die tijd. In en net buiten de wijk Langeland zijn veel groen en water aanwezig. De wijk kent ‘eigen’ voorzieningen in de vorm van basisscholen en winkels.

Op dit moment telt Langeland zo’n 7.000 bewoners. 23% van de bewoners is ouder dan 65 jaar. 29% is jonger dan 25.

Langeland telt 2.850 huishoudens. In 42% van het aantal huishoudens zijn kinderen aanwezig. Per huishouden bedraagt het autobezit gemiddeld 1,1. Parkeren in de openbare ruimte vindt relatief vaak plaats in ‘hoven’.

Openbare ruimte en riolering worden vanaf 2018 vervangen

Nu de openbare ruimte en riolering zo’n 40 à 50 jaar oud zijn, is het nodig om deze te vervangen. Meer concreet gaat het dan om:

 • Vervanging van de riolering (afkoppelen regenwater)
 • Ophogen van het openbaar gebied
 • Vervanging van de bestrating
 • Vervanging en/of vernieuwing van het openbaar groen
 • Vervanging van de openbare verlichting (LED)
 • Vervanging en/of vernieuwing van speelplaatsen en straatmeubilair (zitbanken)

De planning ziet er voorlopig als volgt uit.

 • 2018 – Zonnebloem, Ridderspoor, Rozemarijn, Ranonkel
 • 2019 – Waterkers, Anjelier, Violier, Zonnebloem
 • 2020 – Tulp, Hyacint, Aster, Iris, Oleander
 • 2021 – Chrysant, Lupine, Anemoon
 • 2022 – Populierenlaan
 • 2023 – Goud-es, Pluim-es, Acacia, Els, Berk, Zomereik
 • 2024 – Lijsterbes e.o.
 • 2025 – Burgemeester Lepelaarssingel

Langeland wordt toekomstbestendig gemaakt

Maar de gemeente wil meer doen. De geplande vervanging grijpen we aan om de wijk Langeland toekomstbestendig te maken. Vijf thema’s staan daarbij centraal:

 • Klimaatverandering
 • Energietransitie
 • Duurzame mobiliteit
 • Bewegen, spelen en sporten
 • Meedoen en ontmoeten

Al deze thema’s willen in nauw overleg met de bewoners en de organisaties die actief zijn in de wijk uitwerken.

Structuur van Langeland behouden en versterken

Langeland heeft een groene ader.
Deze groene ader vormt een veilige langzaam verkeer verbinding door de wijk. In en aan de groene ader liggen de voorzieningen van de wijk: scholen, kerk, sportzaal en winkels. Via de groene ader is de wijk verbonden met de Krimpenerwaard.

 • De gemeente wil het karakter van deze groene ader behouden en versterken. De groene ader zal klimaatbestendig worden ingericht. Ook komt er veel aandacht voor bewegen, spelen en sporten en meedoen en ontmoeten.

Langeland is autoluw
De wijk wordt ontsloten via de Vijverlaan. De Vijverlaan is de voorkeursroute voor bevoorrading en vrachtverkeer. De buslijnen 97 en 98 halteren eveneens aan de Vijverlaan. Tenslotte maakt de Vijverlaan onderdeel uit van het primaire fietsnetwerk van de gemeente.
Fresia en Populierenlaan ontsluiten de verschillende woonbuurten en –erven. Samen met de groenzone vormen Fresia en Populierenlaan de secundaire fietsroutes door de wijk.

 • De gemeente wil de inrichting van Fresia en Populierenlaan zo aanpassen dat de toegestane maximum snelheid van 30 km/uur beter te handhaven is. Dat betekent dat het asfalt zal worden vervangen door klinkerbestrating. In de nieuwe bestrating worden fietssuggestiestroken aangebracht.
 • Waar nodig wordt het profiel versmald en worden snelheidsremmers aangebracht. Langs Fresia en Populierenlaan krijgt rechts voorrang.

Beloop van de Hollandsche IJssel is bepalend voor opzet
Kenmerkend voor de stedenbouwkundige opzet van Langeland zijn de vele hofjes en bochtige structuur. Inmiddels is sprake van een driedeling. Er is een groot contrast in inrichting en uitstraling tussen de recente nieuwbouw van de ‘Bloemenbuurt’ en de bestaande woonbuurten. Een derde onderscheidend gebied betreft het eiland ‘Burgemeester Lepelaarssingel’.

 • Omdat de ‘Bloemenbuurt’ recent nieuw is opgeleverd, blijft deze buurt buiten het project Langeland.
 • In de verdere aanpak zal de gemeente zoveel mogelijk per buurt in samenspraak met de bewoners inrichten. Uitgangspunt daarbij is een sobere en doelmatige inrichting gericht op het stimuleren van duurzame mobiliteit. En het voorkomen van de negatieve gevolgen van klimaatverandering.
 • Afhankelijk van de mate waarin bewoners een bijdrage aan het beheer van de openbare ruimte willen leveren, is de gemeente bereid om meer te investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte. Hogere investeringen moeten een (extra) bijdrage leveren aan de vijf onderscheiden thema’s.

Belangrijke partijen in de wijk

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de riolering en de afvalinzameling in de wijk. Andere belangrijke organisaties in de wijk zijn:

 • Stedin – netbeheerder voor gas en elektriciteit
 • Oasen – drinkwaterbedrijf
 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard – waterzuivering en duurzaam waterbeheer
 • QuaWonen – woningcorporatie
 • PCPO Capelle en Krimpen aan den IJssel – schoolbestuur pcb De Wegwijzer
 • Blick op Onderwijs – schoolbestuur obs De Groeiplaneet
 • VVOGG – schoolbestuur Jacobus Koelmanschool
 • Synerkri – beheer sportzaal De Populier
 • KrimpenWijzer – informatie en ondersteuning op het gebied van welzijn, zorg, opvoeden en opgroeien
 • Krimpens Sociaal Team – ondersteuning en hulpverlening bij complex en/of meervoudige problematiek

De gemeente wil in samenspraak met deze organisaties toewerken naar een breder programma voor Langeland. Zo kunnen het Hoogheemraadschap, Stedin, Oasen en QuaWonen een belangrijke rol spelen in de energietransitie en de klimaatadaptatie. Doelstelling van de gemeente is dat uiterlijk in 2030 alle woningen en gebouwen zijn losgekoppeld van het aardgasnet.

KrimpenWijzer en Krimpens Sociaal Team kunnen een belangrijke rol spelen bij het streven naar ‘inclusiviteit’. De gemeente wil dat bewoners met en zonder beperking op gelijke wijze in de openbare ruimte in Langeland kunnen bewegen, spelen, sporten, meedoen en ontmoeten.

Documenten