Kinderopvang voor houders

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruikmaken van kinderopvang die in het LRK staat. Het LRK is te raadplegen op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Procedure aanvraag voor registratie en wijzigingen in registratie

Nieuwe locaties moeten een aanvraag tot registratie in het LRK indienen bij de gemeente van vestiging. Dat kan alleen met de hiervoor bedoelde aanvraagformulieren. U vindt deze op www.rijksoverheid.nl.

Nadat de gemeente heeft vastgesteld dat de aanvraag compleet en correct is, wordt de GGD gevraagd een inspectie op de locatie te verrichten. De GGD toetst of de kinderopvanginstelling of gastouderbureau voldoet aan de gestelde eisen voor opname in het Landelijk Register Kinderopvang. Deze toetsing gaat volgens de werkwijze Streng aan de Poort. De behandeling van uw aanvraag duurt ongeveer 10 weken.

Advies bij het starten van kinderopvang is geen taak van de GGD. Hiervoor kunt u terecht bij de brancheorganisatie of het ministerie van SZW.

Ook wijzigingen bij geregistreerde voorzieningen moeten worden doorgegeven aan de gemeente van vestiging via de bedoelde wijzigingsformulieren.
Deze formulieren kunnen gestuurd worden naar:
Het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 200
2920 AE  Krimpen aan den IJssel
gemeente@krimpenaandenijssel.nl

Inspecties GGD

Als u een kinderopvangorganisatie, gastouderbureau of als gastouder wilt starten, uitbreiden of overnemen, moet u dit  melden bij de gemeente. In opdracht van de gemeente controleert de GGD binnen 10 weken na uw melding of u aan alle eisen voldoet en of u mag starten met de exploitatie. Als dat het geval is, wordt uw locatie door de gemeente opgenomen in het landelijk register.

Vervolgens ziet de gemeente toe op handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD Rotterdam-Rijnmond voert hiertoe jaarlijkse inspecties uit in opdracht van de gemeente. Kijk voor meer informatie op de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond via https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/toezicht-kinderopvang/.

Leges voor aanvraag tot registratie

Ondernemers betalen leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot registratie in het Landelijk Register Kinderopvang van vestigingen voor kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau, gastouderopvang en peuterspeelzalen.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

2023
het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang en/of
buitenschoolse opvang) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45,
eerste lid, van de Wet kinderopvang.
  € 609,20
het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid,
van de Wet kinderopvang.
  € 127,55

 

Bij iedere aanvraag tot registratie wordt leges in rekening gebracht. In geval van een tweede (of meerdere) aanvraag voor eenzelfde locatie, dienen de leges van de vorige aanvraag te zijn voldaan alvorens de nieuwe aanvraag in behandeling wordt genomen.

Waarom leges?

Aanvragers betalen de leges, omdat de gemeente een dienst voor de aanvrager verricht. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook bij het aanvragen van een paspoort of een bouwvergunning.