Kerkdreef

Aan de Kerkdreef in Krimpen aan den IJssel stond vroeger de Admiraal de Ruyterschool. Na de nieuwbouw van deze basisschool (naast de oude plek) is er niets meer gebouwd. Daar gaat nu verandering in komen. We gaan deze ruimte namelijk als woongebied ontwikkelen. De gemeente onderzoekt hiervoor op dit moment de mogelijkheden.

Inspraakreacties worden verwerkt

De vanuit de omgeving van de Kerkdreef-locatie ingediende inspraakreacties op de concept-stedenbouwkundige kaders voor herontwikkeling van de locatie worden beoordeeld en van een gemeentelijke reactie voorzien. Hiervoor wordt een notitie Verwerking inspraakreacties opgesteld. Deze wordt na behandeling door het college van burgemeester en wethouders met de bewoners en belanghebbenden in de omgeving gedeeld.

Na de besluitvorming in het college van burgemeester en wethouders wordt opnieuw een informatieavond georganiseerd. Insprekers en bewoners uit de omgeving van de locatie worden hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze avond vertellen we wat met de reacties is gedaan en tot welke aanpassingen dit in het stedenbouwkundig kader heeft geleid. In deze fase wordt ook de financiële haalbaarheid van de geplande herontwikkeling nader onderzocht. Uiteindelijk zal de gemeenteraad de stedenbouwkundige kaders en de grondexploitatie voor de locatie vaststellen.

De inzet van de gemeente is erop gericht om in het 4e kwartaal van dit jaar tot besluitvorming over de herontwikkeling te komen.

Participatieprocedure loopt van 1 tot en met 22 december

De plannen voor het gebied aan de Kerkdreef zijn nog in ontwikkeling. Er zijn uitgangspunten opgesteld en er is een concept stedenbouwkundig plan ontwikkeld. Deze zijn de basis voor de bedachte woningbouwontwikkeling. De plek is onderdeel van het gebied, waarvoor de gemeenteraad eerder dit jaar de Ontwikkelvisie IJsseldijk heeft vastgesteld. In deze visie is voor de Kerkdreeflocatie aangegeven dat er woningbouw kan worden gemaakt volgens het boerenerf-principe. Dat betekent woningbouw die afgeleid is van de karakteristieke boerderijen aan de IJsseldijk.
Uitgangspunten voor het boerenerf-principe zijn onder andere:
– verschil in grootte van gebouwen en woningtypen
– de woningen bevinden zich rondom een gezamenlijk erf met beplanting (hagen en bomen)

Juist op dit moment nodigen wij u graag uit om te horen hoe u tegen de voorgenomen plannen aankijkt. Uw inzichten zijn waardevol voor het project. We staan nu aan de vooravond van het project. Uw ideeën gebruiken we graag bij het uitwerken van het stedenbouwkundig plan. De participatieprocedure loopt van 1 tot en met 22 december.

U kunt op 3 manieren reageren:

– door deel te nemen aan een online inloopavond
– door een digitaal reactieformulier in te vullen
– door uw reactie te geven in een gesprek met de betrokken wethouder(s). Een afspraak hiervoor kunt u maken via het collegesecretariaat, telefoonnummer 14 0180.

Op 15 december is er een online inloopavond over de uitgangspunten en het stedenbouwkundig plan

Op woensdag 15 december start om 19.30 uur een presentatie via het beeldscherm van uw computer of tablet. Om ongeveer 20.00 uur kunt u vragen stellen via de chatfunctie. We proberen zoveel mogelijk vragen te beantwoorden tijdens de bijeenkomst. De vragen beantwoorden we ook in het verslag, dat van de participatieprocedure wordt gemaakt.

Zo meldt u zich aan voor de online inloopavond

– U stuurt uiterlijk op 14 december een email naar kerkdreef@krimpenaandenijssel.nl
– Geef aan welke thema’s u belangrijk vindt en in welke straat u woont of werkt
– U heeft de keuzes uit de thema’s: wonen, parkeren en groen.
– Vervolgens krijgt u op 15 december een link in uw email waarmee u kunt deelnemen aan de inloopavond.
Tussen 1 en 22 december kunt u het digitale reactieformulier invullen
Daarnaast geven wij u de mogelijkheid uw mening te geven via een digitaal formulier. U kunt dit downloaden onderaan deze pagina, onder het kopje ‘documenten’. U slaat het bewerkte document op uw computer op en mailt dit naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl.

Bekijk voordat u reageert eerst de presentatie 

We hebben een digitale presentatie gemaakt om u een beeld te geven van onze ideeën. U kunt hier de presentatie downloaden.

U ontvangt van ons een verslag

Na de inloopavond/participatieprocedure hebben wij wat tijd nodig om alle reacties te verwerken. Wij verwachten u begin volgend jaar te kunnen informeren. U ontvangt dan een samenvatting. Ook hoort u wat we doen met uw voorstellen voor het (stedenbouwkundig) plan. De gemeenteraad stelt het stedenbouwkundig plan vast.

Neem voor vragen contact op met de gemeente

Heeft u vragen over de uitgangspunten en dit stedenbouwkundig plan? Neem dan via het telefoonnummer 14 0180 contact op met Henry Dijk van de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Ontwikkeling van de locatie door een groep inwoners

Het is de bedoeling dat een enthousiaste groep inwoners de ruimte ontwikkelt. We noemen dit Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dit betekent dat er bij het project geen projectontwikkelaar betrokken is. De gemeente is voor de ontwikkeling van de plek al lange tijd in gesprek met een groep Krimpenaren. Zij willen hier tussen de 20-25 zeer duurzame woningen bouwen. Het gaat daarbij om zogenaamde Nul op de meterwoningen. In een Nul op de Meter-woning wordt het netto energiegebruik tot nul gereduceerd. Dit gebeurt door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers.

Heeft u belangstelling voor een woning op deze plek?

Op dinsdag 28 december organiseren de initiatiefnemers vanaf 19.00 uur via Teams een online informatieavond over het CPO-project. Deze avond is bedoeld voor geïnteresseerden die in deze woonwijk willen wonen. Aanmelden voor deze Teams-bijeenkomst kan via nomwijkkrimpen@gmail.com.

De locatie ligt binnen het gebied van de ontwikkelvisie IJsseldijk

Er is een eerste participatieronde voor deze visie georganiseerd. Daarbij is ten aanzien van de Kerkdreef aangegeven dat voor de locatie aan een invulling met woningbouw volgens het ‘boerenerf-principe’ wordt gedacht. Tijdens de participatieronde is hierop positief gereageerd. Wat houdt dit principe nu eigenlijk in ? Hieronder enkele fragmenten uit de omschrijving in de Visie IJsseldijk:

Historisch gezien bestond de bebouwing in het binnendijks gebied uit boerderijen met erfbebouwing zoals schuren. De bebouwing is gelegen in de richting van het landschapspatroon of verkavelingsrichting. De meeste boerenerven zijn in de diepte uitgebouwd. De boerenerven zijn tweezijdig georiënteerd. Daarbij wordt het erf gepresenteerd naar de weg en/of rivier door middel van een vooruitgeschoven woning. Bebouwing is aan of rondom een centrale ontsluitingsplek opgesteld.

In het ensemble van woningen valt op dat de huizen een verschil van grootte hebben, waarbij een hoofdvolume wordt omgeven door kleinere schuurvolumes. Het hoofdvolume is als een “boerderijvolume” vormgegeven. De bebouwing heeft een karakteristiek lage gootlijn, samen met een relatief groot kapvlak met doorgaans geen dakkapel(-len) en een horizontale geleding van de gevels.

Bebouwing is voornamelijk (bijvoorbeeld voor minstens 85%) in de lengte van de kavelstructuur gesitueerd. De Kerkdreef is het eerste erf welke op deze wijze vorm zal krijgen.

NOM-groep voert woonwensen-enquête uit

De eerste stap is nu dat de NOM-groep een woonwensen-enquête uitvoert onder belangstellenden voor dit project. De uitkomsten worden gebruikt om een beeld te krijgen van het woningbouwprogramma, dat op de locatie kan worden gerealiseerd. De locatie biedt ruimte voor ca. 25 woningen. De architect werkt in samenwerking met de gemeente, de NOM-groep en adviseurs aan een concept-stedenbouwkundig plan voor de locatie. Dit stedenbouwkundig plan wordt naar verwachting in het najaar voorgelegd aan de bewoners en andere belanghebbenden in de directe omgeving van de locatie. Als dit stedenbouwkundig plan beschikbaar is, wordt dit geplaatst op deze pagina onder de documenten.

Eigen website voor dit initiatief

De NOM-groep werkt op dit moment aan een eigen website over dit initiatief. Zodra deze website live gaat, plaatsen we hier een link naar de site.