Inkoop

Bij de gemeente Krimpen aan den IJssel is er sprake van gecoördineerde inkoop; afdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen inkoop en budget. Het “Inkoopbeleid 2014” is in november 2014 vastgesteld en vervangt de “Kadernota Professioneel en Duurzaam inkopen” van november 2011. Het inkoopbeleid 2014 is conform het door de VNG opgestelde raamwerk ingevuld. Tevens is de in april 2013 inwerking getreden nieuwe Aanbestedingswet 2012 (Aw2012) meegenomen en van toepassing. In het Inkoopbeleid 2014 worden alle geldende richtlijnen voor het inkopen door de gemeente Krimpen aan den IJssel toegelicht.

De inkoopvisie van de gemeente

De gemeente Krimpen aan den IJssel koopt op gecoördineerde wijze 100% duurzaam, rechtmatig, doelmatig en transparant in. Wij doen dit via gedigitaliseerde bedrijfsprocessen. We stellen ons proactief en klantgericht op en bieden daarin toegevoegde waarde aan het primaire proces van de organisatie.

Inkoopmissie van de gemeente

De gemeente Krimpen aan den IJssel koopt professioneel en duurzaam in. Dat doen we kostenbewust, met het oog op het belang van de burger en zijn omgeving en zijn daarbij een integere en betrouwbare partner.

Doel

Het inkoopbeleid geeft sturing aan de inkoopfunctie binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het doel is het eenduidig vastleggen en toegankelijk maken voor zowel internen als externen met betrekking tot de uitgangspunten die de gemeente hanteert bij het professioneel en duurzaam inkopen. Dit houdt in dat elke inkoop en aanbesteding van de gemeente conform dit inkoopbeleid wordt uitgevoerd.

Inkopen gebeurt binnen de wettelijke (aanbesteding) kaders die gelden op Europees, nationaal en lokaal niveau. Uitzonderingen op (Europese) wet- en regelgeving zullen door de gemeente restrictief worden uitgelegd en toegepast om te voorkomen dat het toepassingsgebied van deze wet- en regelgeving wordt uitgehold.

De belangrijkste wijzigingen, door inwerkingtreding van Aw2012 zijn:

  • de bepalingen over proportionaliteit van eisen die worden gesteld aan ondernemers, aan inschrijvingen en aan contractvoorwaarden,
  • de bepalingen over niet-samenvoegen en verplicht splitsen van opdrachten en
  • de bepalingen die betrekking hebben op het beperken van de kosten voor inschrijvers bij het deelnemen aan een aanbesteding.

Algemene inkoopvoorwaarden

De algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Krimpen aan den IJssel worden in de meeste gevallen van toepassing verklaard bij uitvragen voor leveringen, diensten en/of werken door de gemeente. Het doel van de algemene inkoopvoorwaarden is het verlagen van de administratieve lasten en een uniforme, transparante en professionele werkwijze naar de markt. Algemene inkoopvoorwaarden zijn een beleidsonderdeel van professioneel inkopen bij de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het gebruik leidt tot duidelijkheid over de toepassing van overeenkomsten die gesloten worden door de gemeente. Het beantwoordt sneller vragen bij contractmanagement wanneer er problemen zijn met de uitvoering van het contract.

Via het formulier ‘Inkoop bedrijven‘ kunt u zich aanmelden als potentiele leverancier van de Gemeente Krimpen aan den IJssel. U zult opgenomen worden in onze leveranciersdatabase, waarna u uitnodigingen kunt ontvangen van aanbestedingen die uw vakgebied aangaan.

Duurzaam Ondernemen

In de gemeentelijke organisatie zijn basisprincipes van zorgvuldig materiaalgebruik en afvalpreventie en afvalscheiding ingevoerd (hergebruik printer cartridges, dubbelzijdig kopiëren, e.d.). Duurzaam inkopen is nog geen structureel beleid. Wel vinden ad hoc diverse activiteiten met betrekking tot duurzaam inkopen plaats. Voor de kantoorartikelen zijn we aangesloten bij duurzaam inkopen door de gemeente Rotterdam. Ook kopen we groene stroom en groen gras in voor onze gemeentelijk objecten. In 2011 is er een kadernota professioneel en duurzaam inkopen opgesteld voor Gemeente Krimpen aan den IJssel zodat duurzaam inkopen in alle processen wordt meegenomen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met team Vastgoed van de afdeling InV, tel 14 0180 of mail naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl

Onder Documenten staat het Inkoopbeleid 2014 en de Algemene Inkoopvoorwaarden.