Het riool is verstopt

Hoe zit het met eigendom, beheer en onderhoud?

Bij een verstopping van het riool stroomt het water niet meer weg. Stroomt het water op 1 afvoerpunt niet meer weg, dan is het meestal een probleem in de afvoer van de woning. Controleer dan de sifon op vervuiling en maakt deze schoon. Ook een simpele ontstopper helpt al in veel gevallen.

Loopt het water op meerdere afvoerpunten niet meer weg? Dan is er meestal sprake van een verstopping in de huisaansluiting naar het hoofdriool: het gedeelte van de riolering tussen pand of woning en het hoofdriool.

Eigendom huisaansluiting

De woning- of pandeigenaar is eigenaar van de gehele huisaansluiting.

Beheer en onderhoud huisaansluiting

Voor wat betreft het goed functioneren van het riool is de woning- of pandeigenaar  uitsluitend verantwoordelijk voor het gedeelte van de huisaansluiting tussen pand en perceelgrens (particulier deel).

Vanaf de perceelgrens tot aan het hoofdriool is de gemeente beheers- en onderhoudsplichtig (openbaar deel).

Hoe te handelen bij een verstopping huisaansluiting?

Zorg dat het huisaansluitingsputje -indien aanwezig- makkelijk bereikbaar is. Dit putje vormt de verbinding tussen het openbaar riool en het particulier deel. Het ligt normaal net binnen uw erfgrens.

Door het openen van het putje krijgt u duidelijkheid over waar de verstopping zich bevindt.

  • Staat het putje vol, dan kunt u de gemeente bellen. Dit betekent dat de verstopping in het openbaar deel zit.
  • Loopt het huisaansluitingsputje leeg, dan bevindt de verstopping zich binnen uw perceelsgrens. Dus in het particulier deel (eigendom van woningeigenaar).
  • Heeft u geen huisaansluitingsput, dan adviseren we u uw afvoerleiding op de erfgrens op te zoeken.

Verstopping in particuliere (privé) deel

Ligt de oorzaak binnen de perceelsgrens van uw woning? Dan moet u het zelf (laten) oplossen en de kosten betalen.

Verstopping in openbare deel

De bewoner/eigenaar zorgt dat het huisaansluitingsput ter plaatse van de perceelgrens voor de gemeente makkelijk bereikbaar is en schakelt dan de gemeente in (team Beheer en Onderhoud  Openbare Ruimte). Dit kan via telefoonnummer 14 0180. Buiten kantooruren is dit het calamiteitenpiket: 06 11 30 14 55.

Verstopping door onjuist gebruik

Als de verstopping is veroorzaakt door verkeerd gebruik van de aansluiting door de bewoner/eigenaar betaalt u de kosten voor het oplossen van de verstopping. Ook al bevindt de verstopping zich in het openbaar deel.

Vervangen van huisaansluitingen

Bij herstratings- en rioleringswerkzaamheden vervangt de gemeente het deel van de huisaansluiting tot aan de perceelgrens. Vaak is dan ook vervanging van overige gedeelte van de huisaansluiting nodig. Voor dit laatste is de woning- of pandeigenaar verantwoordelijk. Om deze werkzaamheden te vergemakkelijken, brengt de gemeente op de perceelgrens een huisaansluitingsput aan. Hierop kan de woning- of pandeigenaar  aansluiten.

Zie voor meer informatie de folder Herstrating/Riolering (zie ‘documenten’).

Wilt u weten waar de gemeente binnenkort aan de slag gaat? Klik dan op ’Herstratings- en rioleringswerkzaamheden’.

Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft een zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Deze ligt verankerd in de Wet milieubeheer en de Waterwet. Dat de gemeente een zorgplicht heeft, wil niet zeggen dat de gemeente ook overal voor verantwoordelijk is. Wat de gemeente aan deze zorgplicht doet, staat omschreven in het Gemeentelijk Rioleringsprogramma (zie ‘documenten’). Dit plan wordt om de 4 jaar door de gemeenteraad vastgesteld.

Bent u benieuwd naar de inhoud? Klik dan op “Gemeentelijk Rioleringsprogramma 2023-2027” onder het kopje “documenten”.