Groenonderhoud

Krimpen aan den IJssel is een groene gemeente. Groen is een belangrijke onderdeel van de leefomgeving die moet worden behouden en waar nodig versterkt. Groen heeft naast een economische waarde ook een ecologische waarde voor flora en fauna. Maar een groene omgeving is ook heel aantrekkelijk om in te verblijven en te recreëren. In het Groenbeleidsplan staat beschreven welk beleid de gemeente Krimpen aan den IJssel heeft met betrekking tot groenstructuur, groenbeheer en groenonderhoud.

Groenstructuur

Het groenstructuurplan geeft een visie voor de lange termijn ten aanzien van de inrichting en het beheer van het openbaar groen. Daarnaast worden concrete acties benoemd voor de komende jaren om de waardevolle, karakteristieke, veilige en duurzame groenstructuur in de gemeente te behouden en te versterken.

Groenbeleids- en beheerplan

In het Groenbeleid- en beheerplan uit 2009 werden randvoorwaarden gegeven om de karakteristieke, beheervriendelijke, veilige en duurzame groenstructuur te borgen. In de afgelopen 10 jaar is er veel veranderd, waardoor het oude plan niet meer de volledige kwaliteit levert die de gemeente nastreeft. Met name actuele thema’s zoals ecologie, klimaat en leefbaarheid kwamen in het oude plan nog onvoldoende aan bod. Dit geactualiseerde groenbeleids- en beheerplan is kernachtig, beeldend en toegankelijk voor de lezer. De inhoud van het oude plan is geactualiseerd. Daarbij is een splitsing gemaakt in groenbeleid en bomenbeleid, met een doorvertaling naar groenbeheer en bomenbeheer. In dit Groenbeleids- en beheerplan zijn de concrete richtlijnen en handvatten opgenomen voor de ontwikkeling, aanleg en het beheer van het openbaar groen, zodat de groenstructuur aan de volgende facetten voldoet.

Het groen in de gemeente is:
• Karakteristiek
• Veilig
• Duurzaam
• Ecologisch waardevol
• Recreatief waardevol
• Leefbaar
• Klimaatadaptief
• Beheervriendelijk

In dit plan wordt uitsluitend gesproken over openbare groenvoorzieningen die zich binnen de gemeentegrenzen van Krimpen aan den IJssel bevinden.

Groenonderhoud

De gemeente streeft bij het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van het openbaar groen naar aantrekkelijk, waardevol en gebruiksvriendelijk groen. Daarnaast is de realisatie van duurzaam en beheervriendelijk groen een belangrijk uitgangspunt. In dit groenbeleids- en beheerplan zijn diverse thema´s uitgewerkt die op deze aspecten ingaan.

Initiatieven groenonderhoud

Als u uw groene vingers wilt gebruiken om uw buurt groener te maken, dan zijn er meer mogelijkheden dan u denkt. U kunt bijvoorbeeld een stukje groen -in overleg met de gemeente- zelf onderhouden. Denk hierbij aan het adopteren van een boomspiegel, dit is de ruimte rondom de stam van een boom. Meer informatie leest u op de pagina initiatieven groenonderhoud.

Nota Biodiversiteit

De gemeenteraad hecht groot belang aan haar maatschappelijke verantwoording op het gebied van biodiversiteit. De raad heeft dit onderwerp op de gemeentepolitieke agenda geplaatst. Hiermee spreekt zij het belang van biodiversiteit uit en wil dit laten terugkomen in het beheer dat wordt uitgevoerd in de buitenruimte. Deze nota geeft een startpunt voor het beleid en beheer omtrent biodiversiteit als aanvulling op het groenbeleid en is conform huidige wetgeving Wet Natuurbescherming 2017 (Rijksoverheid, 2017).

Naast een visie voor beleid worden onder andere de mogelijkheden voor biodiversiteit bij renovatie, omvorming, nieuwe aanleg, snippergroen en aanpassingen in het huidige beheer in deze nota behandeld. Landelijke initiatieven waarbij de gemeente reeds is aangesloten of zich bij kan aansluiten worden ook meegenomen in deze nota.

Toekomstbestendig groen

Groen levert veelzijdige en verstrekkende voordelen op voor Krimpen aan den IJssel. Om deze voordelen optimaal te kunnen blijven benutten vinden wij het belangrijk dat we naar de toekomst blijven kijken. Zo zorgen we ervoor dat Krimpen ook voor de komende generaties een waardevolle groene gemeente blijft. Daarom richten we ons op de volgende ambities:

  • Het dynamische groenblauwe karakter van de gemeente blijft behouden.
  • Bij alle ontwikkelingen gaat kwaliteit voor kwantiteit.
  • Duurzaamheid is in de breedste vorm een speerpunt.
  • Bewoners worden betrokken bij groene ontwikkelingen en het onderhoud

Speciale aandacht voor bomen

Krimpen aan den IJssel zet zich in om de waarden van groen zo lang en duurzaam mogelijk aan te bieden aan de inwoners. Speciale aandacht wordt gegeven aan bomen. Bomen hebben onder de juiste omstandigheden de potentie om uit te groeien tot de grootste en oudste vorm van groen in de gemeente. Daardoor zijn bomen voor lange termijn beelden identiteitsbepalend. Ook leveren bomen voor lange termijn positieve effecten op de omgeving. Hoe langer en gezonder bomen leven, des te groter de effecten. Dit vraagt om een speciale status van bomen in het groenbeleid.

Natuurwaardenkaart

Met ingang van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 is niet alleen het wettelijk kader veranderd, maar is ook de beschermde status van veel soorten aangepast. De gemeente heeft hiervoor de bestaande natuurwaardenkaart laten actualiseren als storymap.

Bij de actualisatie van de natuurwaardenkaart is het overzicht van soorten aangepast aan de soorten beschermd onder de Wet natuurbescherming. Dit geeft inzicht in de (beschermde) natuur in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Dit betreft zowel gebieden, soortgroepen en specifieke soorten.

Alle factsheets in de Natuurwaardenkaart zijn aangepast conform de Gedragscode soortbescherming gemeenten.

De natuurwaardenkaart is een hulpmiddel om inzichtelijk te krijgen hoe zorgvuldig moet worden omgegaan met flora en fauna bij groen- onderhoud en beheer en ruimtelijke ontwikkelingen.

Klik op de volgende link om de natuurwaardenkaart te bekijken: https://idverde.nl/natuurwaardenkaartkrimpen/

Leidraad flora en fauna

De Leidraad flora en fauna is het achtergronddocument bij de natuurwaardenkaart van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het doel van deze leidraad is om houvast te bieden in de omgang met de Wet natuurbescherming vanuit de gemeente. In deze leidraad wordt uitleg gegeven hoe omgegaan dient te worden met de Wet natuurbescherming binnen de gemeente.

De focus in de leidraad ligt op de taken en verantwoordelijkheden omtrent de Wet natuurbescherming en zorgvuldig handelen in de buitenruimte. De leidraad kunt u onderaan de pagina vinden, onder het kopje documenten.

Overige informatie

Alleen voor het kappen en snoeien van particuliere bomen die staan vermeld op de vastgestelde lijst ‘waardevolle, beeldbepalende bomen in particulier bezit’ moet een vergunning worden aangevraagd. Voor de overige particuliere bomen niet.

Neem voor meer informatie contact op met de team Buitenruimte, telefoonnummer 14 0180.