Een inclusieve samenleving

Een inclusief Krimpen aan den IJssel is een gemeente waarin:

 • We samenwerken met verschillen en elkaar met een open mind versterken
 • We luisteren naar alle belanghebbenden en meningen vanuit het streven naar voortgang
 • We samen verbinden
 • Alle inwoners welkom zijn, meedoen en erbij horen.
 • Het niet uitmaakt wat je leeftijd, religie, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, gender, inkomen, politieke voorkeur of visie op de samenleving, talenten of beperkingen zijn.
 • Iedereen op zijn manier kan meedoen en een bijdrage levert op basis van zijn of haar eigen interesses en talenten.
 • Algemene voorzieningen toegankelijk zijn. Waar nodig, is maatwerk mogelijk.

De gemeente Krimpen aan den IJssel is eind 2015 een project gestart, genaamd “Kracht van Krimpen, vanuit autisme bekeken”. Met dit project is de gemeente op zoek gegaan naar wat mensen met autisme en hun omgeving nodig hebben aan ondersteuning gedurende alle levensfasen om optimaal mee te kunnen doen en zich prettig en gelukkig te voelen. De kern van dit project was om altijd te praten met de inwoners zelf van Krimpen aan den IJssel. Het gesprek met de mensen met autisme en hun netwerk heeft een inclusieve beweging op gang gebracht. Dit heeft geleidt tot een verbreding van dit netwerk waarin een grote diversiteit aan inwoners en professionals samenwerken voor een inclusiever Krimpen.

VNG: koplopergemeente

Het ministerie van VWS heeft in samenwerking met bedrijfsleven (VNO-NCW), gemeenten (VNG) en cliënten/burgers (de Alliantie) een Implementatieplan opgesteld om te komen tot een meer inclusieve samenleving. Onderdeel van het plan is een Koplopersprogramma. Met dit programma faciliteert de VNG gemeenten bij de invulling van inclusie op grond van het VN-Verdrag. Zij doen dit onder andere door koplopers bij elkaar ‘in de keuken’ te laten kijken en zo van elkaar kunnen te leren. Samen met 25 andere gemeenten in Nederland is Krimpen aan den IJssel een van de deelnemers in het Koplopersprogramma. In de andere 25 gemeenten zijn ook initiatieven om die gemeenten inclusief te maken, zodat alle inwoners met een beperking ook volwaardig mee kunnen doen. Initiatieven waar gemeente Krimpen van kan leren. Net zoals de andere gemeenten van de initiatieven in Krimpen kunnen leren. Zie voor meer informatie:  https://vng.nl/vn-verdrag-handicap

Visie 2021

 • Verbreden en verdiepen van het thema Inclusief Krimpen.
 • Inzet op meerdere niveaus: naast activiteiten ook houding (cultuur) en gedrag (afspraken).
 • Organisaties en bedrijven stimuleren om inclusiever te werken (en dit ook kunnen aantonen), inclusief de gemeente zelf.
 • Ophalen van behoeften bewoners Krimpen (verbreden).
 • Het is onhaalbaar om alle groepen met een ‘beperking’ evenveel te belichten, in 2021 kiezen we dan ook voor focus. Focus die voortkomt uit behoeften van bewoners van Krimpen.

Voor 2021 ligt de focus op twee verbredende thema’s: digitale toegankelijkheid en armoede en op twee verdiepende doelgroepen: LHBTI en verstandelijk beperkten.

Toegankelijkheid en inclusie staan hoog op de agenda

Stapje voor stapje willen we op weg om een inclusievere gemeente te zijn, waarin iedereen meetelt en gewoon mee doet.  De gemeente vindt het belangrijk om met de inwoners in gesprek te gaan hoe zij exclusiviteit al dan niet ervaren.

Hoe kunnen we het vertrouwen tussen de verschillende groepen vergroten, zodat verschillen in harmonie kunnen blijven bestaan. Hierbij willen we schotten en drempels zichtbaar maken, die inwoners ervaren als ze gewoon mee willen doen. In 2021 wordt een aantal instrumenten ingezet:

 • Ambassadeursnetwerk,
 • Koplopersgroep
 • Inclusieve meetings / wandelingen
 • Inclusieve jaarplan.
 • Nieuwsbrief Inclusie

Ambassadeursnetwerk

Ervaringsdeskundigen zijn als ambassadeurs actief betrokken bij het project. Zij dragen zelf ook actief bij aan de initiatieven, die worden ondernomen.  Het ambassadeurs netwerk bestaat momenteel uit acht personen.

Koploper

In Krimpen aan den IJssel hebben we koplopers en koploper-organisaties die weten wat inwoners nodig hebben én die weten wat zij zelf hierbij te bieden hebben. Het zijn mensen en organisaties die mogelijkheden zien buiten de gebaande paden én die het liefst ook direct hiermee aan de slag willen! Zij hebben een breed netwerk dat zich uitstrekt over meerdere domeinen (wonen, werken, onderwijs, cultuur, vrije tijd). De groep Koplopers bestaat uit 9 professionals van diverse organisaties

Inclusieve meetings / wandelingen

Tijdens de Inclusieve meetings / wandelingen staat het verhaal van een inwoner centraal. Tijdens een meeting of wandeling worden, organisaties, professionals en inwoners uit Krimpen aan den IJssel uitgedaagd en geïnspireerd om na te denken over de rol die ze kunnen spelen in het opheffen van concrete barrières, systemen en schotten als inwoners gewoon mee willen doen in deze gemeente.

Inclusief jaarplan

Samen met inwoners, gemeente en professionals uit wonen, werken, onderwijs, zorg en vrije tijd worden acties bedacht en uitgevoerd. In het inclusieve jaarplan zijn deze acties zichtbaar en wordt gevolgd hoe de realisering verloopt. Jaarlijks wordt er een inclusie jaarplan geformuleerd passend bij de focus van dat jaar. Hierin komen doelen vanuit de aanjagersfunctie, vanuit de gemeente, vanuit koplopers en ambassadeurs samen. We vullen dus samen de agenda met realistische doelen. Het jaarplan is ook de leidraad voor de bijeenkomsten met de koplopers en ambassadeurs. We kunnen a.d.h.v. dit jaarplan tussentijds en jaarlijks evalueren. Het jaarplan houdt de eerder besproken focus in acht.

Oproep

Wilt u ambassadeur of koploper worden, heeft u een thema voor de inclusieve meeting / wandelingen of wilt u op een andere manier meedoen in dit project? Stuur dan een mail naar  welzijn@krimpenwijzer.nl of  bel 14 0180.

Meer informatie

Wilt u weten wat verstaan wordt onder een inclusieve samenleving? Kijk dan eens op het filmpje ‘VN verdrag voor mensen met een beperking’. Meer informatie vindt u ook op https://www.krimpenwijzer.nl/domeinen/meedoen-en-ontmoeten-in-de-buurt/naar-een-inclusieve-samenleving/