DCMR

De gemeente Krimpen aan den IJssel is evenals de overige gemeenten uit de Stadsregio aangesloten bij de DCMR Milieudienst Rijnmond. Voor de 1,2 miljoen inwoners in de regio streeft de DCMR naar het verlagen van de milieudruk. De DCMR adviseert de gemeenten over het al dan niet verlenen van vergunningen en houdt toezicht bij 23.000 bedrijven. Daarnaast ondersteunt de DCMR gemeenten bij milieuvraagstukken. Zie voor meer informatie https://www.dcmr.nl / twitter: @MilieuRijnmond

Klachten 24 uur per dag melden

Heeft u een klacht over lawaai-, stank- of stofoverlast, mogelijke bodemverontreiniging of andere overlast van bedrijven? U kunt deze klachten dag en nacht doorgeven aan de DCMR per telefoon (0888-333555 of online via het milieuklachtenfomulier. Kijk voor meer informatie op https://www.dcmr.nl/milieumeldingen.

De DCMR behandelt geen klachten over particulieren, bouwen of slopen van panden, huisvuil of vervuiling van sloten en singels. Dit kunt u melden bij de gemeente Krimpen via het online meldingenformulier of bij de politie of waterkwaliteitsbeheerder.