Cultuurhistorische waardenkaart

Het ‘Besluit ruimtelijke ordening’ verplicht gemeenten bij het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen ook rekening te houden met de aanwezigheid van cultuurhistorische waarden. Daarom zijn er door de gemeenteraad op 25 april 2013 een cultuurhistorische waardenkaart, een bijbehorende catalogus beeldbepalende objecten en een notitie toelichting cultuurhistorische waardenkaart vastgesteld.

De vervaardiging hiervan heeft plaatsgevonden in een begeleidingsgroep cultuurhistorie, waarin vertegenwoordigd waren het bureau Hazenberg Archeologie, de Historische Kring Krimpen aan den IJssel, het Erfgoedhuis Zuid-Holland en de gemeente.

Verankeren cultuurhistorie in gemeentelijk beleid

Het doel van de cultuurhistorische waardenkaart is om op een goede manier invulling te geven aan de wettelijke verantwoordelijkheid voor het verankeren van cultuurhistorie in het gemeentelijk beleid.

Tegelijk met het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart werd er gewerkt aan nieuwe digitaal raadpleegbare bestemmingsplannen voor het grondgebied van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Bij het opstellen van die bestemmingsplannen is de totstandkoming van de cultuurhistorische waardenkaart in een permanente wisselwerking ingebracht en is de inhoud ervan in de nieuwe bestemmingsplannen verwerkt. Het overgrote deel van de in de cultuurhistorische waardenkaart opgenomen beeldbepalende objecten is op de bestemmingsplankaarten opgenomen met een [ka]-aanduiding: bouwaanduiding ‘karakteristiek’. Daarbij is een beperkend voorschrift van toepassing, namelijk: “ter plaatse van de aanduiding ‘karakteristiek’, mag de bestaande maatvoering van gebouwen en/of bouwwerken niet worden gewijzigd, tenzij het bevoegd gezag een omgevingsvergunning tot wijziging, afbraak of verwijdering heeft verleend”.

Fonds en Verordening Stimuleringsleningen Beelbepalende Objecten

Eind 2014 heeft de gemeenteraad besloten een Fonds Stimuleringsleningen Beeldbepalende Objecten in te stellen en een bijbehorende Verordening. In het Fonds is een bedrag van 300.000 euro gestort. Genoemde verordening bepaalt dat er door burgemeester en wethouders, vanuit het fonds, gunstige financieringsfaciliteiten in de vorm van laagrentende stimuleringsleningen kunnen worden verstrekt aan eigenaren van in de Cultuurhistorische Waardenkaart benoemde gebouwde beeldbepalende objecten (exclusief de ook in de Cultuurhistorische Waardenkaart genoemde rijksmonumenten) voor restauratie van en/of groot onderhoud (dus niet zijnde normaal onderhoud) aan hun objecten. In het geval er onvoldoende middelen in het fonds aanwezig zijn, wordt een aanvraag afgewezen.