Crimpenersteyn

In de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn twee zorginstellingen gevestigd, de Lelie Zorggroep en De Zellingen.

Een aantal jaren geleden is het nieuwbouwproject ‘Het Facet’ gerealiseerd waarin onder andere verpleeghuis Tiendhove van de Lelie Zorggroep is gevestigd. Nu heeft ook De Zellingen een concreet initiatief genomen voor een vernieuwing van hun locatie Crimpenersteyn aan het Zandrak 66. De gemeenteraad heeft in september 2021 besloten om de haalbaarheid van dit initiatief verder te onderzoeken.

De zorgsector maakt ingrijpende veranderingen door

De zorgsector heeft in de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Door wijzigingen in het rijksoverheidsbeleid wordt steeds nadrukkelijker gestuurd op het beperken van zorguitgaven, langer thuis blijven wonen, het scheiden van wonen en zorg en verduurzaming. Deze maatregelen zijn bedoeld om mensen meer keuzevrijheid te bieden, langer thuis te laten wonen en bij te dragen aan de financiële houdbaarheid van het Nederlandse zorgstelsel. Dit heeft echter een flinke impact op zorginstellingen en hun bedrijfsvoering.

Dat vraagt ook in Krimpen aan den IJssel aandacht voor het realiseren van (nieuwe) woonvormen waar mensen zelfstandig kunnen wonen, maar ook met een zekere mate van gemeenschappelijkheid en eventueel efficiënt geleverde zorg.

Het initiatief van De Zellingen: wonen met zorg

Het initiatief van De Zellingen is om twee woonconcepten op Crimpenersteyn te realiseren, het zogeheten “Wonen met 24-uurs zorg” en “Wonen met een plus”. Deze woonvormen passen in de Woonvisie van de gemeente en in het Beleidsplan Sociaal Domein.

Wonen met 24-uurs zorg

Het woonconcept “Wonen met 24-uurs zorg” is in de basis bedoeld voor mensen met een intensieve zorgvraag (met een Wet Langdurige Zorg indicatie), waarbij 24-uurs aanwezigheid van professionele zorg noodzakelijk is. Het gaat hierbij om zowel mensen met dementie als om mensen met een somatische zorgbehoefte. In het “Wonen met 24-uurs zorg” is alles erop gericht om mensen zoveel mogelijk het eigen leven te laten leiden en zo gewoon mogelijk te laten wonen.

Wonen met een plus

Het woonconcept “Wonen met een plus” is een alternatief voor het traditionele verzorgingshuis of andere beschutte woonvormen zoals aanleunwoningen of serviceflats. Dit concept is bedoeld voor mensen die met een lichte zorg- of ondersteuningsvraag zelfstandig kunnen (blijven) wonen. Er wordt gestreefd naar het creëren van een vitale leefgemeenschap voor mensen die hier bewust voor kiezen of dit nodig hebben om gezondheidsredenen. Het streven is dat mensen, als ze hier eenmaal wonen, niet meer (of nog een keer) hoeven te verhuizen. Denk daarbij ook aan echtparen waarvan één persoon een zorgvraag heeft en die door deze woonvorm samen kunnen blijven wonen.

Vernieuwing Crimpenersteyn

Binnen dat kader is de gemeente met zorginstelling De Zellingen in gesprek over de vernieuwing van Crimpenersteyn aan het Zandrak 66. In 2021 heeft De Zellingen daar een initiatief voor gepresenteerd. Dat initiatief gaat uit van een (grootschalige) sloop- en nieuwbouwontwikkeling. Het huidige gebouw op Crimpenersteyn voldoet namelijk in functionele zin niet meer aan de veranderingen die de zorgsector doormaakt en is bovendien verouderd. Omdat het niet mogelijk is om de mensen die nu op Crimpenersteyn wonen, tijdelijk elders te huisvesten, zal een gefaseerde realisatie noodzakelijk zijn, waarbij eerst nieuwbouw plaatsvindt en daarna sloop.

Het initiatief van De Zellingen gaat uit van nieuwbouw in de groenzone tussen het bestaande gebouw van Crimpenersteyn en de Sportsingel voor het woonconcept “Wonen met 24-uurs zorg”. Na realisatie van dit nieuwe gebouw kunnen de mensen die nu op Crimpenersteyn wonen, verhuizen en kan het huidige gebouw gesloopt worden. De sloop van dat gebouw creëert ruimte voor het woonconcept “Wonen met een plus”.

De gemeenteraad heeft besloten dat de ruimtelijke, economische en maatschappelijke haalbaarheid van dit initiatief kan worden verkend.

Wonen in het park

Het nieuwe Crimpenersteyn wil zich, in tegenstelling tot het huidige ‘gesloten’ principe, in de nieuwe situatie meer openstellen voor de omgeving. Concreet leeft de wens om Crimpenersteyn een plek van ontmoeting te laten worden. Niet alleen voor bewoners van Crimpenersteyn, maar ook voor de buurt. Om dat te behalen is de wens om meer ruimte voor ontmoeting te creëren. Dat vraagt om een ander ruimtelijk principe.

De Zellingen wil dit ruimtelijke principe graag vertalen naar het concept “Wonen in het park”, waarmee het de bedoeling is om de parkachtige omgeving langs de Sportsingel meer met de wijk te verbinden. Gebouwen en groen worden meer verweven met elkaar. Dat biedt de mogelijkheid om met respect voor de bestaande groenstructuur en omgeving nieuwbouw te realiseren voor Crimpenersteyn.

Wat gaan we (ruimtelijk) verkennen?

In de verkenningsfase onderzoeken we samen met De Zellingen de ruimtelijke, economische en maatschappelijke mogelijkheden om de nieuwe woonconcepten te realiseren. Pas na afronding van de verkenningsfase kunnen we het besluit nemen om tot planvorming over te gaan en vervolgens toe te werken naar realisatie van de plannen.

Gedurende de verkenning en planvorming worden ook een aantal onderzoeken uitgevoerd op het gebied van bijvoorbeeld verkeer, geluid, flora en fauna, bodem enzovoorts.

In de verkenningsfase zal De Zellingen in overleg met de gemeente omwonenden op de hoogte en betrokken houden.