Bezwaar en beroep

De gemeente neemt veel beslissingen. Hierbij worden de belangen van alle betrokkenen zorgvuldig afgewogen. Toch kan het gebeuren dat een burger, een bedrijf of instelling het niet eens is met een besluit. Er kan dan bezwaar worden gemaakt tegen een besluit. In de gevallen dat er bezwaar kan worden gemaakt wordt dat onderaan het schriftelijk genomen besluit (de beschikking) medegedeeld.
Er kan géén bezwaar worden gemaakt  indien er sprake is van:

  • Een vaststelling van een algemene regel (bijv. het vaststellen van een gemeentelijke verordening;
  • Een beslissing, gericht op een feitelijke handeling (bijv. het  vaststellen van een straatnaam);
  • Een beslissing, waarbij de indiener van het bezwaarschrift géén belanghebbende is.

Let op: Voor bezwaar en beroep betreffende gemeentelijke belastingen en leges gelden andere regels. Hiervoor wordt verwezen naar de pagina gemeentelijke belastingen en leges op deze website.

Een bezwaar dient schriftelijk of online te worden ingediend binnen 6 weken, nadat de beslissing is toegestuurd aan degene(n) voor wie deze in eerste instantie is bestemd. Het bezwaarschrift wordt ingediend bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen (het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester). In het bezwaarschrift moet in ieder geval worden vermeld:

  • Naam en adres bezwaarmaker;
  • De datum waarop het bezwaarschrift is geschreven;
  • Een omschrijving van de beslissing waartegen bezwaar wordt gemaakt;
  • De redenen waarom  bezwaar wordt gemaakt;
  • Het bezwaarschrift moet ondertekend worden.

U kunt u bezwaar digitaal of schriftelijk indienen. Om uw bezwaar digitaal in te dienen maakt u gebruik van dit formulier. Schriftelijk stuurt u uw bezwaar naar: Gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.

Voor dat de gemeente een beslissing neemt over het bezwaarschrift, vraagt de gemeente advies aan de commissie bezwaarschriften. De commissie bestaat op dit moment uit een onafhankelijk voorzitter en raadsleden.

Meer informatie over een voorlopige voorziening.

Meer informatie over beroep.