Bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan van de gemeente geeft aan wat op welke locatie mag worden gebouwd. Ook geeft het bestemmingsplan aan waarvoor grond of water wordt gebruikt. Er staan regels in het bestemmingsplan over bouwen, verbouwen en over het gebruik van de grond en de gebouwen. Ook staat er in het bestemmingsplan wat de eventuele voorwaarden zijn. Dit is zo geregeld in de Wet ruimtelijke ordening.

Hoe komt het bestemmingsplan tot stand?

Voorontwerp bestemmingsplan

Bij het maken van een bestemmingsplan voeren deskundigen een aantal verplichte onderzoeken uit. Bijvoorbeeld of er beschermde dieren voorkomen in het gebied waarvoor het bestemmingsplan wordt gemaakt, hoe sterk het geluid is van nabije wegen, hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn, welke bedrijven er voorkomen etc. We gaan pas verder met het maken van een bestemmingsplan als uit de onderzoeken blijkt dat het plan door kan gaan.

De onderzoeksresultaten staan in de toelichting van het bestemmingsplan. Als het plan daarna klaar is, heet het een ‘voorontwerpbestemmingsplan’. Het maken van een voorontwerpbestemmingsplan is niet wettelijk verplicht.

Als het college akkoord gaat met het voorontwerpbestemmingsplan, dan mag u het bekijken en erop reageren. Uw reactie heet een ‘inspraakreactie’. En u heeft daar 6 weken de tijd voor (soms korter). Ook worden andere organisaties zoals de provincie of waterschappen gevraagd om op het plan te reageren.

U leest in de krant of op onze website hoe en wanneer u kunt reageren. Daar staat dan ook waar u het plan kunt zien. We bekijken de binnengekomen inspraakreacties van bewoners en bedrijven en de reacties van organisaties. De reacties kunnen tot veranderingen in het plan leiden.

Ontwerp bestemmingsplan

Nadat alle veranderingen klaar zijn heet het plan een ‘ontwerpbestemmingsplan’. Nadat het college akkoord is gegaan met de nodige veranderingen kunt u het ontwerpbestemmingsplan bekijken. Het ontwerpbestemmingsplan maken wij daarvoor openbaar bekend. U kunt reageren als u het ergens niet mee eens bent. Dat kan via het formulier op onze website of u stuurt een brief. Of u maakt een afspraak voor een gesprek. U leest precies hoe en wanneer u kunt reageren in de krant, op de website van de gemeente of in het Gemeenteblad.

Uw reactie op een ontwerpbestemmingsplan heet een ‘zienswijze’. U heeft 6 weken de tijd om te reageren. Dit noemen we de ‘zienswijzentermijn’.

De binnengekomen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan bekijken we. Het belang van de schrijver van de zienswijze wegen we af tegen het algemeen belang en het belang van de eventuele initiatiefnemer. Naar aanleiding van de zienswijzen kan het zijn dat het bestemmingsplan op onderdelen wordt aangepast. Het college moet dat beoordelen.

Vaststelling bestemmingsplan

Na de beoordeling van de eventuele zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Als u een zienswijze heeft ingediend dan kunt u indien gewenst die zienswijze toe lichten aan de gemeenteraad. Daarna bekijkt de gemeenteraad het bestemmingsplan en alle zienswijzen die zijn binnengekomen. Het kan zijn dat het bestemmingsplan naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen gewijzigd wordt vastgesteld.

Beroep bij de Raad van State

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken en erop reageren. Het reageren noemen we ‘beroep instellen’. Uw reactie heet een ‘beroepschrift’. Die stuurt u naar de Raad van State. Dat is de hoogste bestuursrechtbank van Nederland. U krijgt daar 6 weken de tijd voor. De termijn van 6 weken is heel belangrijk.

Als u zich niet aan de termijn houdt, verspeelt u uw recht om beroep in te stellen. U kunt ook binnen de termijn van 6 weken een ‘pro forma’ beroepschrift indienen. Dat wil zeggen dat u uw reden(en) voor beroep later opstuurt. U krijgt daarvoor dan een extra termijn van de Raad van State. Deze termijn staat in de ontvangstbevestiging die u dan krijgt.

U mag volgens de wet in beroep gaan als u een ‘belanghebbende’ bent. Dus als het bestemmingsplan rechtstreeks schade toebrengt aan uw belangen.
U leest in het streekblad, op de gemeentelijke website of in het Gemeenteblad hoe en wanneer u kunt reageren. Voor meer informatie over beroep instellen vindt u op raadvanstate.nl.

Wilt u uitstel van de werking van het bestemmingsplan?

De dag na de beroepstermijn gaat het bestemmingsplan gelden (dat heet ‘in werking treden’). Wilt u dit niet, dan moet u nóg een brief sturen. U vraagt hierin om uitstel van in werking treden. Die brief noemen we een ‘verzoek om voorlopige voorziening’. Deze brief moet u binnen de beroepstermijn versturen, net als het beroepschrift

Als volgens de publicatie de Crisis- en herstelwet geldt, dan moet u wettelijk verplicht meteen uw “beroepsgronden” in uw “beroepschrift” vermelden. Anders wordt uw beroep afgewezen (niet ontvankelijk verklaard).

Meer informatie

U kunt alle bestemmingsplannen bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met team Omgevingsloket via telefoonnummer 14 0180.