Bestemmingsplan Stormpolder

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel in zijn vergadering van 13 juni 2013 het bestemmingsplan ‘Stormpolder’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Stormpolder ligt in het westen van de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het plangebied is circa 66 hectare groot en omvat het belangrijkste bedrijven- en industrieterrein binnen de gemeente. Aan de noordzijde wordt het gebied begrensd door de
Hollandse IJssel. Deze rivier vormt tevens de gemeentegrens met Capelle aan den IJssel. Aan de zuidzijde is het gebied gelegen aan de Nieuwe Maas. Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd door de Sliksloot en de bedrijventerreinen Parallelweg en de Krom (Kortland). Aan de westzijde grenst het gebied aan de gemeente Rotterdam.
Het planologisch-juridisch regime dat in de Stormpolder gold is verouderd. Daarnaast geldt sinds 1 juli 2008 de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. In deze wet staat onder andere dat de gemeente verplicht is om vóór 1 juli 2013 alle bestemmingplannen te vernieuwen en aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Doel van het bestemmingsplan is het plangebied te voorzien van een actuele planologische juridische regeling.

Gewijzigde vaststelling

Naar aanleiding van zienswijzen en de ambtshalve aanpassingen is het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld. Meer informatie hierover is te vinden in het raadsbesluit (hierin staan de wijzigingen vermeld), het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en de zienswijzennota (onderdeel van de toelichting behorende bij het bestemmingsplan).

Reactieve aanwijzing

Op 16 juli 2013 hebben Gedeputeerde Staten op grond van artikel 3.8, lid 6 van de Wro besloten een aanwijzing te geven, ertoe strekkende dat onderdelen van de afwijkingsregelingen zoals opgenomen in artikel 3.6 onder 4 en 3.6 onder 5 met betrekking tot het toestaan van perifere detailhandel-2 geen onderdeel blijven uitmaken van het bestemmingsplan, zoals het op 13 juni 2013 door de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel is vastgesteld. De aanwijzing is in digitale vorm vastgesteld en beschikbaar via de website en www.ruimtelijkeplannen.nl. De aanwijzing heeft de volgende IMRO codering: NL.IMRO.9928.DOSx2013x0004898AW-VA01.

Ter visie legging

Het raadsbesluit, het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, inclusief het daaraan gekoppelde Geluidruimteverdeelplan (GRVP), de PlanMer en alle overige bijbehorende stukken, liggen met ingang van donderdag 08 augustus 2013 tot en met woensdag 18 september 2013 (gedurende zes weken) ter inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis, Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel.
Het bestemmingsplan kan tevens worden ingezien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen. Het bestemmingsplan kan worden getoond door het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of de volgende IMRO codering: NL.IMRO.0542.BPStormpolder-va01.

Beroep

Tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan kan, met uitzondering van die gedeelten die onder de reactieve aanwijzing vallen, gedurende de termijn van ter inzage legging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  • een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht (zoals aangegeven in de wijzigingennota).

Beroep reactieve aanwijzing

Tevens kan een belanghebbende gedurende de ter inzage legging van het aanwijzingsbesluit beroep instellen tegen de reactieve aanwijzing van 16 juli 2013 van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet gestuurd worden aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist. 
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer J. Baas van de afdeling Ruimte. Hij is telefonisch te bereiken onder 14 0180 en per e-mail op gemeente@krimpenaandenijssel.nl.