Bestemmingsplan Krimpenerwaard College

Algemeen

Het bestemmingsplan Krimpenerwaard College heeft betrekking op de realisering van een schoolgebouw met buitenruimte, gecombineerd met een inpandige sporthal, clubgebouw/kantine en fietsenstalling en de aanleg van 4 sportvelden (3 korfbal- en 1 handbalveld). Het plangebied is gelegen tussen de Driekamp, de Groenendaal, de Vijfkamp en de Nieuwe Tiendweg.

Actualiteit

De afgelopen tijd is er gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor de nieuwbouw van het Krimpenerwaardcollege in Krimpen aan den IJssel. Het ontwerp heeft inmiddels ter inzage gelegen. Tijdens deze fase zijn zienswijzen binnengekomen. Mede op basis daarvan is het bestemmingsplan tot stand gekomen.
Op 7 mei hebben burgemeester en wethouders besloten om de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan Krimpenerwaardcollege vast te stellen. De gemeenteraad heeft op 18 juli besloten het bestemmingsplan Krimpenerwaard College gewijzigd vast te stellen. De vaststelling van het bestemmingsplan is op 21 augustus 2013 bekendgemaakt. Het plan is op 2 oktober vastgesteld.

Waar kunt u het nieuwe plan bekijken?

U kunt het bestemmingsplan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl Ook ligt het plan ter inzage in het Publiekscentrum van het raadhuis.

Waarom een nieuw bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan dat op dit moment nog op de nieuwbouwlocatie van het Krimpenerwaardcollege geldt, staat de bouw van een school niet toe.  Een nieuw bestemmingsplan is noodzakelijk om de bouw mogelijk te maken.

Wat verandert er?

Het nieuwe bestemmingsplan is grotendeels gebaseerd op de ruimtelijke plannen die nu gelden. Bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn daarom zoveel mogelijk overgenomen en, waar nodig aangepast aan actuele regelgeving. Daarnaast kennen alle bestemmingsplannen in Nederland dezelfde opbouw, structuur en kleurgebruik krijgen. Dat is zo geregeld in de Wet ruimtelijke ordening. De benamingen en kleuren die worden gebruikt in het nieuwe bestemmingsplan kunnen anders zijn. Een andere verandering is dat de bestemmingsplannen voortaan digitaal beschikbaar zijn via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Voor de bouw- en gebruiksregels in het nieuwe bestemmingsplan is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de regels die gelden in de wijk Kortland, waarin het schoolgebouw is gelegen. Deze regels werken in de praktijk erg prettig en geven veel flexibiliteit. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat in heel Krimpen aan den IJssel vergelijkbare bouw- en gebruiksregels gelden. Ook wordt het gemeentelijk ruimtelijk beleid in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen.

Vaststellen en bekendmaken bestemmingsplan

Na de periode van terinzagelegging van 6 weken moet de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vaststellen. Heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld, dan heeft zij 2 weken de tijd om het besluit bekend te maken.
De termijn voor bekendmaking kan in bepaalde gevallen langer zijn, namelijk zes of zeven weken. Dat is onder andere aan de orde in geval van een gewijzigde vaststelling. De provincie en de onderscheidenlijke inspecteur moet dan in de gelegenheid worden gesteld om te reageren op de wijzigingen.

Beroep instellen

In de periode van zes weken, nadat de vaststelling bekend is gemaakt kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De mogelijkheid tot het instellen van beroep staat uitsluitend open voor belanghebbenden die:

  • tijdig tegen het ontwerp bestemmingsplan hun zienswijzen naar voren hebben gebracht bij de raad;
  • aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijzen bij de raad naar voren te brengen;
  • bedenkingen hebben tegen de wijzigingen die de raad bij het vaststellen van het bestemmingsplan heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp.

Verzoek om voorlopige voorziening

Tevens kan degene die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een dergelijk verzoek is er op gericht een deel van het bestemmingsplan niet in werking te laten treden.

Griffiegeld

Gaat u bij de Raad van State in beroep of dient u een verzoek om een voorlopige voorziening in, dan betaalt u griffiegeld. Wint u een zaak, dan krijgt u de griffiegelden terug.