Beslistermijnen

Wanneer u een aanvraag of bezwaarschrift bij de gemeente indient, dan wilt u zo snel mogelijk weten waar u aan toe bent. De gemeente komt hieraan tegemoet door zichzelf heldere regels op te leggen en zich daar strikt aan te houden. Dat is het uitgangspunt van de “Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen”. De wet is bedoeld om te zorgen dat de overheid zo snel mogelijk een beslissing neemt over een ingediende aanvraag of bezwaarschrift.

Meer informatie over de Wet dwangsom en beroep

Een overheid die niet tijdig beslist, overschrijdt de beslistermijn. Dat kan een wettelijke termijn zijn: soms staat in de wet welke termijn voor een beslissing staat. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een “redelijke termijn”. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dat kan enkele weken of maanden zijn, maar in sommige gevallen ook een paar dagen.
Verstrijkt de wettelijke of redelijke termijn zonder dat er een beslissing wordt genomen, dan is de gemeente wettelijk verplicht  een dwangsom te betalen. De aanvrager of bezwaarmaker dient dan de gemeente schriftelijk “in gebreke te stellen”. Dit kan met het landelijke formulier “ingebrekestelling” (zie documenten). De gemeente heeft dan twee weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan verbindt de nieuwe wet daaraan twee gevolgen:

  1. Er begint automatisch een termijn van een dwangsom te lopen
    Als de gemeente in gebreke is gesteld en twee weken daarna er nog geen beslissing is genomen, dan ontstaat er een recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn wordt overschreden. De dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.442,-.
  2. Er kan direct beroep ingesteld worden
    Als de gemeente in gebreke is gesteld en twee weken daarna er nog geen beslissing is genomen, dan ontstaat de mogelijkheid om meteen beroep in stellen bij de rechter. Er behoeft dan niet meer eerst bezwaar te worden gemaakt tegen het uitblijven van een beslissing. Verklaart de rechtbank het beroep gegrond, dan is de gemeente verplicht om alsnog binnen twee weken een beslissing te nemen.

Opschorten beslistermijn

Het is in het algemeen belang en zeker in het  belang van de aanvrager en bezwaarmaker, dat de gemeente een weloverwogen beslissing neemt op de aanvraag of op het bezwaarschrift. Daarom kan het nodig zijn dat de gemeente meer tijd krijgt om te beslissen. In een aantal gevallen kan de gemeente dan ook de beslistermijn verlengen. Bijvoorbeeld als de gemeente nog aanvullende informatie van de belanghebbende nodig heeft, wacht op informatie uit het buitenland of als in overleg wordt ingestemd met een opschorting. In de wet zelf staat precies vermeld hoe dit in zijn werk gaat.