Beheer en onderhoud watergangen

Inleiding

De gemeente werkt samen met het hoogheemraadschap voor het onderhoud van watergangen en oevers. Onderhoud van sloten is nodig om het watersysteem goed te laten functioneren. Onderhoud helpt onder andere wateroverlast na hevige regenval te verminderen, zorgt dat we van schoon water kunnen genieten en de natuur zich beter ontwikkelt.

Alhoewel het hoogheemraadschap en de gemeente onderhoudswerkzaamheden verrichten, is het ook mogelijk dat u of andere belanghebbenden die aan een sloot wonen zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. Lees meer over goed onderhoud op de website van het hoogheemraadschap.

Samenwerking

Sinds 2015 zorgt aannemer A. den Hartog & Zn. B.V. voor het onderhoud van de watergangen en de oevers in opdracht van het hoogheemraadschap en de gemeente Krimpen aan den IJssel.  Ook het verwijderen van drijfvuil uit het water en het onderhoud van kleine kunstwerken van de gemeente zoals duikers, stuwen, inlaten en gemalen horen bij de opdracht.

In Krimpen aan den IJssel werken we met beeldkwaliteit. Met foto’s en een beschrijving geven we aan welk deel van het water altijd beschikbaar moet zijn voor het aan- of afvoeren van water. Ook hebben we afgesproken hoe ‘schoon’ of verzorgd het er buiten uit moet zien. Bijvoorbeeld hoeveel zwerfvuil er in het water mag liggen of hoeveel riet er langs het water mag groeien. De aannemer krijgt de ruimte zelf zijn kennis en expertise in te zetten om het gewenste beeld te realiseren. Daarbij doet de aannemer zijn best de belevings- en natuurwaarde van water, oevers en bermen te verbeteren. Het hoogheemraadschap en de gemeente hebben de afspraken verwerkt in een beeldboek, zie documenten. Hierin staat aan welke kwaliteitsnormen het water, oevers en kunstwerken moeten voldoen.

Ecologisch onderhoud van watergangen

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard hanteert vanaf 2009 de Ecokleurenkoers. Dit is het beleid voor ecologisch maaien en schouwen van de oppervlaktewaterlichamen. Voor het in stand houden van de oppervlaktewaterlichamen en het garanderen van voldoende transportcapaciteit, is het noodzakelijk de waterbodem en oevers regelmatig te maaien. Te veel maaien blijkt echter nadelig voor de ecologie. Minder en/of gefaseerd maaien van watergangen met voldoende ruimte levert een belangrijke bijdrage aan het herstellen van natuurwaarde en het verbeteren van de waterkwaliteit. Het beleid van ecologisch maaien en schouwen draagt bij aan het doel het ecologisch functioneren van onze wateren te verbeteren. Meer informatie over het ecologisch onderhoud is te vinden onder het kopje documenten.

Realisatie van natuurvriendelijke oevers

Tussen 2002 en 2018 is in zestien jaar tijd ruim negen kilometer aan natuurvriendelijke oevers aangelegd in Krimpen aan den IJssel. Deze natuurvriendelijke oevers zijn vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Stedelijke Waterplan gerealiseerd. Het gaat onder andere om de volgende locaties: Moderato en Vijverlaan, de Driekamp, de Vijfkamp, Hoge Vijver, Parkzoom, Dr. WM Blomsingel en de Nieuwe Tiendweg. Daarbij zijn watergangen vergraven: verbredingen en verdiepingen aangebracht, inclusief de aanleg van extra water in het bebouwde gedeelte van Krimpen aan den IJssel. Meer informatie over natuurvriendelijke oevers is te vinden onder het kopje documenten.

Baggeren

In het kader van de samenwerking kijkt de gemeente en het hoogheemraadschap naar mogelijkheden om gezamenlijk baggerwerkzaamheden uit te voeren. Tussen 2005 en 2016 zijn bijna alle watergangen in de gemeente Krimpen aan den IJssel gebaggerd. Lees meer over het baggeren op de website van het hoogheemraadschap.

Kroos afvangen

Om het overschot aan kroos terug te dringen binnen de gemeente gaat het hoogheemraadschap beoordelen wanneer hier volgens het kroosprotocol aanleiding voor is. Vervolgens beoordelen ze welk afvangsysteem ingezet kan worden om kroos te verwijderen.

Overig onderhoud:

  • vervangen van beschoeiingen;
  • verwijderen van drijfvuil;
  • meldingen oppakken, deze kunt u doorgeven via direct regelen.