Auditcommissie

Sinds 1 maart 2013 heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel een auditcommissie. De commissie bestaat uit 5 (burger)raadsleden die zijn benoemd door de gemeenteraad. De griffier is de secretaris van de commissie.

De wettelijke basis van de auditcommissie is vastgelegd in de ‘Verordening auditcommissie van de gemeente Krimpen aan den IJssel 2015’, die op 15 oktober 2015 is vastgesteld door de gemeenteraad.

Samenstelling van de auditcommissie

De commissie bestaat uit 4 (burger)raadsleden die door de raad worden benoemd. Tijdens de raadsvergadering op 21 april 2022 zijn Anton Brand, Gerrit Jan Miedema, Mark van der Meulen en Micha van Heemst benoemd als leden van de auditcommissie. Er is een vacature voor het 5e lid.

Missie

De auditcommissie heeft als doel om de gemeenteraad te adviseren betreffende de bewaking van de financiële rechtmatigheid van de bestedingen en verbeteringen met betrekking tot de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid.

Om dit te bereiken beoordeelt de commissie de gemeentelijke activiteiten met betrekking tot de interne controle en verslaggeving, financieel beleid en beheer. De commissie voert daarover overleg met college van B&W, de controlerend accountant en de ambtelijke organisatie. Deze werkzaamheden monden uit in een advies gericht aan de gemeenteraad.

Met haar onafhankelijke advisering beoogt de auditcommissie de controlerende en kaderstellende taken van de gemeenteraad te faciliteren en te versterken.

Werkzaamheden auditcommissie

  • Onderhouden van contacten tussen de gemeenteraad en de accountant
  • Onderhouden van contacten met de ambtelijke organisatie over de jaarrekening
  • Adviseren van de gemeenteraad over de opdracht aan de accountant (en de bijbehorende aanbesteding)
  • Adviseren van de gemeenteraad over het proces van controle van de jaarrekening en de rapportering daarover door de accountant
  • Adviseren van de gemeenteraad over aanpassingen van financiële verordeningen (o.a. Gemeentewet 212, 213 en 213a)
  • Bespreken van de onderzoeken van de rekenkamer en het opvolgen van de aanbevelingen

Bespreken van de kwaliteitsverbeteringen van de planning- en controlcyclus, het gevoerde en te voeren financieel beleid en (indien nodig) hierover advies uitbrengen

Contact

U kunt contact opnemen met de auditcommissie via de secretaris. Deze is telefonisch bereikbaar via 14 0180 of u kunt een e-mail sturen naar griffier@krimpenaandenijssel.nl.