Archeologische kaart

In de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz) wordt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de gemeente gelegd. In dat kader is een archeologische verwachtingen- en beleidskaart voor het grondgebied van onze gemeente opgesteld. Op 9 februari 2012 heeft de gemeenteraad de beleidskaart, de onderliggende kaarten (geologische kaart, cultuurhistorische kaart, archeologische inventarisatiekaart en de waarden- en verwachtingenkaart) en de toelichting op de beleidskaart vastgesteld.

Doel

Het doel hiervan is om op een goede manier om te gaan met het Krimpense bodemarchief en invulling te kunnen geven aan de wettelijke verantwoordelijkheid voor van het verankeren van het archeologisch erfgoed in het gemeentelijk beleid.

Beleidscategorieën

De beleidskaart bestaat voor de ‘archeologische verwachting voor land’ uit 4 beleidscategorieën. Ook zijn er 2 beleidscategorieën voor de ‘archeologische verwachting voor water’ opgesteld.
Per onderscheiden categorie is er een advies voor de inpassing van archeologische waarden in het ruimtelijk beleid. Het advies omvat een ondergrens per gebied, voor de omvang van de bodemverstorende ingrepen en de diepte ervan. Aan plannen die onder deze ondergrens blijven, worden geen archeologische eisen gesteld.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Ruimte, tel. 14 0180.