Concept RES geeft richting aan fossielvrije toekomst in energieregio Rotterdam Den Haag

23 april 2020

Gemeenten, waterschappen en de provincie in de energieregio Rotterdam Den Haag hebben deze week het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) vrijgegeven voor verdere behandeling. Het concept geeft een integrale kijk op de praktische stappen die in de regio uitgevoerd kunnen worden richting een fossielvrije toekomst. Ook Gemeente Krimpen aan den IJssel hoort tot de energieregio Rotterdam Den Haag en is betrokken bij het opstellen van de RES.

Arjan Neeleman, wethouder duurzaamheid: “Ik ben trots op de concept RES die nu op tafel ligt. Dit voorstel is gemaakt door veel partijen in de regio en dat maakt het een complex proces.  Er is door alle betrokkenen hard gewerkt om een zo concreet mogelijk voorstel te maken. Daarin zijn alle belangen zo goed mogelijk meegewogen. Ook is een reëel perspectief geschetst op een duurzame energievoorziening in de aanloop naar de klimaatdoelstellingen voor 2050. Het is een tussenstand. We hebben nog veel werk te verrichten. Ik sta voor de aanpak zoals beschreven en ben ervan overtuigd dat we hiermee een realistisch en tegelijk ambitieus bod indienen. Een bod waaraan we de komende tijd met elkaar verder aan werken.”

Samenwerking stuurt aan op praktische haalbaarheid

De RES van deze regio met 23 gemeenten, 4 waterschappen, provincie en netwerkbeheerders, zet in op praktische haalbaarheid. Het geeft een totaalbeeld van de mogelijkheden van verduurzaming van de elektriciteit, warmtevraag en brandstoffen. En houdt rekening met het regio-DNA, zoals landschap, inwoneraantal en de gebouwde omgeving. De samenwerking is belangrijk, omdat energie en klimaat niet ophouden bij een gemeentegrens. We werken toe naar een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen.

Sterke warmteregio biedt potentieel kansen

In onze regio is het potentiele aanbod van restwarmte en geothermie (warmte uit de aarde) bijna twee keer zo groot als de warmtevraag. Daarom willen we warmte gebruiken voor woningen en bedrijven maar ook met aangrenzende regio’s uitwisselen. De gemeenten zijn de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Het regionale traject draagt bij door een Regionale Structuur Warmte (RSW) te ontwikkelen die gemeentegrensoverschrijdend is. De regio acht grootschalige beschikbaarheid van waterstof of groengas voor 2030 niet realistisch. Daarom zet ze in op isoleren en een regionale warmte-infrastructuur.

Duurzaam opgewekte elektriciteit kan 8 a 9% bijdragen aan de nationale opgave

Met het Klimaatakkoord streeft Nederland naar 35 terawattuur (TWh is de eenheid van elektrische energie) aan duurzaam opgewekte energie op land in 2030. Ons hoge ambitieniveau in combinatie met realisme, leidt in ons concept tot een bandbreedte van 2,8 – 3,2 TWh aan potentiele grootschalige wind- en zonne-energie. We dragen hiermee 8 a 9 procent bij aan de nationale opgave. Daarnaast zetten we in op ongeveer 0,8 TWh kleinschalige opwek zon- en windenergie op particuliere daken. Er zijn in de regio nog geen specifieke locaties bepaald voor de uitvoering. We hebben met elkaar  zeven zoekgebieden gedefinieerd waar we kansen zien voor verdere concretisering richting de RES 1.0. De indeling van die gebieden is gebaseerd op geografische ordening, landschapskenmerken en homogene vraag.

Vervolg niet in beton gegoten

Het concept ligt nu bij de colleges van burgemeester en wethouders, Gedeputeerde Staten en de Dagelijks besturen van de Waterschappen. Aan de Raden, Staten en Algemene Besturen van Waterschappen, is gevraagd om wensen en bedenkingen te uiten. Vanwege de COVID-19 maatregelen is hiervoor extra tijd ingeruimd tot 1 oktober 2020. De RES 1.0 wordt voor 1 juli 2021 afgerond. Bij de verdere uitwerking vinden we betrokkenheid van volksvertegenwoordigers, maatschappelijke organisaties, bewoners en bedrijven erg belangrijk. Gezien de situatie rond COVID-19 zal dat nu vooral online zijn. Alle documenten en informatie over de RES staan op www.resrotterdamdenhaag.nl