College Krimpen biedt sluitende begroting aan met speerpunten waarbij alle inwoners worden gezien

13 oktober 2022 Afbeelding van het raadhuis

Het college van Krimpen aan den IJssel bood de raad gisteren de concept begroting 2023 aan. In deze concept begroting kijken wij vooruit, zonder onze ogen te sluiten voor de problematiek van vandaag. Het resultaat is een sluitende begroting 2023. Wij laten ons hierbij leiden door de doelen en onderliggende waarden uit het bestuursakkoord ‘Samen verschillend’. Ook heeft de begroting het doel om Krimpen aan den IJssel evenwichtig door deze jaren te loodsen.

Onzekere tijden op het wereldtoneel

De voorbereiding van de eerste begroting van deze nieuwe bestuursperiode vond in onzekere tijden plaats. In de (beleidsarme) Kadernota 2023 was nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De ontwikkeling van energieprijzen leidt tot enorme hoge tarieven voor gas en elektra. Ook werken deze door in bijna alle prijzen. Dit brengt veel gezinnen en ondernemers in de problemen. En heeft ook invloed op de gemeentelijke financiën. Bij het schrijven en vaststellen van de begroting 2023 verkeren we dan ook in grote onzekerheid over de houdbaarheid van de indexeringen.

Belangrijke speerpunten van het college

Ook zetten we het komende jaar volop in op het vergroten van de bestaanszekerheid van onze inwoners (met onder andere een aanpak van energiearmoede). We vergroten de veerkracht van onze buurten en wijken. En maken onze voorzieningen, zoals het zwembad en De Tuyter, toekomstbestendig. Ook werken we aan onze ambitie om van het Raadhuisplein dé plek in Krimpen aan den IJssel te maken, Hier kunnen inwoners elkaar ontmoeten, eten en drinken, uitgaan en van cultuur genieten.

Het college introduceert ‘Toekomstfonds’

Om maximaal invulling te geven aan het ‘samen denken samen doen’ stellen wij de raad voor om een ‘Toekomstfonds’ te vormen. Een eerste storting in dit fonds kan plaatsvinden vanuit het verwachte jaarrekeningresultaat. Wij stellen ons voor dat inwoners en maatschappelijke organisaties een financiële impuls kunnen vragen voor initiatieven. Deze initiatieven moeten een bijdrage leveren aan een toekomstbestendig en veerkrachtig Krimpen aan den IJssel. Daarbij is het belangrijk dat initiatiefnemers ook zelf een grote bijdrage leveren aan het uitwerken en uitvoeren van het initiatief.

We beperken de ontwikkeling van de lokale lastendruk

De ontwikkeling van lokale heffingen beperken wij tot gemiddeld 3,5%. Dat is veel lager dan de inflatie. Voor riool- en afvalstoffenheffing houden wij vast aan 100% kostendekking. Slechts een beperkte stijging is nodig voor volledige kostendekking Alle overige leges, heffingen  en de onroerende zakenbelasting verhogen wij met 4%.

Onzekerheid over de rijksmiddelen

Onzekerheid is ook een aanhoudende factor als het gaat om de rijksmiddelen waar wij in de toekomst op mogen rekenen. Vooralsnog ontvangen wij onvoldoende compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen. De grootste onzekerheid is nog steeds dat er sprake is van een grote terugval in de grootte van het gemeentefonds vanaf 2026. Over de aangepaste financieringssystematiek voor decentrale overheden die dan in moet gaan is bijna nog niets bekend. In deze situatie is de begroting 2023 met de meerjarenraming voor 2024-2026 gemaakt. Met de bestaande onzekerheden hebben wij een begroting gemaakt met minder nieuw beleid.

 U vindt de concept begroting op https://krimpenaandenijssel.begrotingsapp.nl/.