Besluitvoorbereidende commissie

2 december 2019

Op dinsdag 3 december is er om 20.00 uur een besluitvoorbereidende commissie in het raadhuis. De commissie bespreekt tijdens deze commissievergadering de raadsvoorstellen over:

  • Korting verlenen op het havengeld aan schepen met een Green Award certificaat;
  • Vaststellen Belastingverordeningen 2020;
  • Vaststellen Controleprotocol 2019;
  • Geen zienswijze indienen over de najaarsrapportage 2019 en eerste begrotingswijziging 2019 Groenalliantie;
  • Geen zienswijze indienen over ondernemingsplan Promen 2020;
  • Beschikbaar stellen van krediet voor vernieuwing van het sportcomplex Tennisclub Krimpen;
  • Toestemming verlenen voor het aangaan van een Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen Regio Rotterdam 2020;
  • Begrotingswijziging.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de besluitvoorbereidende commissievergadering en bij de raadsvergadering van 12 december gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda’s van alle commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl.