Voorontwerp Bestemmingsplan ‘Parapluherziening Geluid Industrieterrein IJsseldijk’ ter inzage

3 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Geluid Industrieterrein IJsseldijk’ 6 weken ter inzage ligt vanaf 28 april 2021. Dit doen zij op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Bij het ontwerpbestemmingsplan behoort geen exploitatieplan.

Plangebied en doel

Aan de noordzijde van de gemeente aan de Hollandsche IJssel is het industrieterrein IJsseldijk (IJsseldijk 347 tot en met IJsseldijk 363) gelegen. Op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Kortland’ behoort het gehele industrieterrein IJsseldijk tot het gezoneerde industrieterrein IJsseldijk in de zin van de Wet geluidhinder. De geluidscontour is zowel op grondgebied van de gemeente Krimpen aan den IJssel als op het grondgebied van het noordelijker gelegen Capelle aan den IJssel gelegen.

De huidige begrenzing van het gezoneerde industrieterreinen, en daarmee ook de geluidzone, zijn niet meer actueel. Daarom is een parapluherziening voorbereid. Hiermee

wordt het gezoneerde industrieterrein beperkt tot het terrein waar daadwerkelijk zware bedrijvigheid plaatsvindt, namelijk het perceel waar H&B grondstoffen is gevestigd. Een bijkomend voordeel van het aanpassen van het gezoneerde industrieterrein is dat de ontwikkeling van woningbouwinitiatieven in de omgeving van het industrieterrein hiermee mogelijk worden. 

Met deze parapluherziening zal de begrenzing van zowel het gezoneerde industrieterrein als de geluidzone overeenkomen met de daadwerkelijke activiteiten op het industrieterrein. Ook in de nieuwe situatie zal de verkleinde geluidzone van het gezoneerde industrieterrein zowel op het grondgebied van de gemeente Krimpen aan den IJssel als op het grondgebied van de ten noorden gelegen gemeente Capelle aan den IJssel komen te liggen.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien

Het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Parapluherziening Geluid Industrieterrein IJsseldijk’ ligt met ingang van woensdag 28 april 2021 gedurende een periode van 6 weken voor iedereen ter inzage. Het voorontwerp kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering NL.IMRO.0542.BPKLgeluidcIJdijk-vo01 en op https://www.krimpenaandenijssel.nl/ontwikkelvisieijsseldijk.

De stukken kunt u ook (digitaal) inzien in de hal van het raadhuis, Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel. U kunt het voorontwerp alleen inzien tijdens de openingsuren van het raadhuis. Vanwege het coronavirus adviseren wij u alleen naar het raadhuis te komen als dit noodzakelijk is. Als u de stukken op papier wilt inzien verzoeken wij u hiervoor een afspraak te maken door telefonisch contact op te nemen via het algemene telefoonnummer 14 0180.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Een zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u een afspraak te maken. Dat doet u via telefoonnummer 14 0180. Een zienswijze kunt u ook per e-mail sturen naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl.

Aanmelden voor een digitale inloopbijeenkomst op dinsdag 18 mei

Op dinsdag 18 mei houdt de gemeente en adviesbureau Rho van 19.00 uur tot en met 21.00 uur een digitale inloopbijeenkomst over het voorontwerp. U kunt dan vragen stellen en in gesprek gaan met de aanwezigen. U meldt zich aan door op uiterlijk 7 mei een e-mail te sturen naar inloopavond@rho.nl. U krijgt voor 18 mei de link toe gemaild.