Verlenging beslistermijn voor Ijsselstraat 21a: het wijzigen van de bestemming naar sociale dagbesteding

14 juli 2020

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor    : het wijzigen van de bestemming naar sociale dagbesteding

Locatie : IJsselstraat 21 a

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 29 augustus 2020.

Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.