Verleende omgevingsvergunning voor Weteringssingel 2a en 2b

20 juli 2021

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken op grond van artikel 6.14 van het Besluit omgevingsrecht en artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat een omgevingsvergunning is verleend voor het realiseren van twee woningen en twee bergingen op het perceel Weteringsingel 2a en 2b te Krimpen aan den IJssel (datum besluit: 13 juli 2021, verzenddatum besluit: 14 juli 2021).

De omgevingsvergunning ziet op de volgende activiteit(en):

  • Activiteit “bouwen” (artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo).
  • Activiteit “gebruik in strijd met het geldende bestemmingsplan” (artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo).

Toelichting

Het project betreft het bouwen van een twee woningen en twee bergingen (type: 2-onder-1 kap) op het perceel Weteringsingel 2 a en 2 b te Krimpen aan den IJssel. Het bestaande (afhaal)restaurant en de bestaande  bovenwoning worden gesloopt. Hiervoor in de plaats worden twee woningen met voor ieder een kleine berging gerealiseerd.

Geen zienswijzen ingediend

Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerp omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingediend.

Beroep

Tegen deze beschikking staat op grond van artikel 7: lid 1 onder d van de Algemene wet bestuursrecht rechtstreeks beroep open op de rechtbank afdeling bestuursrecht. Een beroepschrift dient op grond van artikel 8:1 en artikel 6:7 en verder van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit worden ingediend bij de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50950, 3007 BL te Rotterdam. Het besluit ligt ter inzage op het raadhuis. Het besluit treedt op grond van artikel 6:1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking  met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift. Indien binnen de termijn voor het indienen van een beroepschrift bij de rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

De kennisgeving en omgevingsvergunning zijn digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering NL.IMRO.0542.PBKLWeterings2a2b-va01.

Deze kennisgeving is ook gepubliceerd:

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u een afspraak maken om de genoemde stukken in te zien? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 14 0180.