Verleende APV-vergunningen/meldingen/ontheffingen 27 september

27 september 2022

De burgemeester heeft vergunning verleend voor:

  • een buurtfeest in de Tuinstraat op 1 oktober 2022.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.