Verleende APV-vergunningen/meldingen/ontheffingen

14 maart 2023

De burgemeester heeft een melding klein evenement ontvangen voor:

  • De opening van een Freerunpark bij het Zwaneneiland op 24 maart 2023.

De burgemeester heeft vergunning verleend voor:

  • Een braderie op de Crimpenhof op 22 april 2023.
  • Een verkoopdag in en bij het Streekmuseum op 22 april 2023.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.

U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.