Verleende APV-vergunningen /meldingen/ontheffingen         

4 oktober 2022

Burgemeester en wethouders hebben een melding incidentele festiviteit ontvangen van:

  • Tennisvereniging Langeland voor 15 oktober 2022 (1e);
  • DCV voor het Oktoberfest op 29 oktober 2022 (2e).

De burgemeester heeft vergunning verleend voor:

  • een feest bij Tennisvereniging Langeland op 15 oktober 2022;
  • het geven van voorstellingen door circus Bolalou van 19 tot en met 22 oktober 2022.

De burgemeester heeft een melding klein evenement ontvangen voor:

  • een buurtbarbecue aan de parkeerplaats Allegro 85/Fuga 80 op 9 oktober 2022.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.

U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.