Verleende APV-vergunningen /meldingen/ontheffingen

30 augustus 2022

Burgemeester en wethouders hebben toestemming verleend voor:

  • 2 spandoeken van 3 tot en met 17 september 2022

De burgemeester heeft een alcoholontheffing verleend aan:

  • Het Streekmuseum bij de Open Monumentendag op 10 september 2022.

De burgemeester heeft vergunning verleend voor:

  • De Open Monumentendag bij het Streekmuseum op 10 september 2022.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.

U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.