Verkeersbesluit tijdelijke afsluiting fietspad wethouder Hoogendijk-Tunnel

22 januari 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben besloten om parkeren gedeeltelijk op trottoir mogelijk te maken langs de westzijde van de Ambachtstraat door het plaatsen van verkeersbord E08b; om de borden en markering te plaatsen zoals aangegeven op de tekening die bij dit verkeersbesluit hoort.

Dit besluit is genomen gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.
Gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd;

Overwegende:

 • dat de in dit besluit genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Krimpen aan den IJssel;
 • dat het het kruispunt Cornelis Gerardus Roosweg, Industrieweg en Nieuwe Tiendweg te maken heeft met ernstige verzakkingsproblemen;
 • dat langdurige herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn om de verzakking te verhelpen;
 • dat voor de reconstructie van het kruispunt een aanpassing van het kruispunt wordt voorbereid;
 • dat het voorafgaand aan en gedurende de werkzaamheden van belang is dat het fietspad Wethouder Hoogendijk-Tunnel, gelegen tussen de Wethouder Hoogendijk-Tunnel en de Weteringsingel uit oogpunt van verkeersveiligheid en beschikbare ruimte, wordt afgesloten voor (brom) fietsverkeer;
 • dat deze maatregelen gelden voor een tijdelijke situatie, tot de reconstructiewerkzaamheden zijn afgerond;
 • dat de in het besluit genoemde maatregelen leiden tot het waarborgen van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg, zoals genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;
 • dat overleg heeft plaatsgevonden met de door de korpschef van de politieregio Rotterdam-Rijnmond daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering, die heeft aangegeven akkoord te gaan met dit besluit;

Besluiten:

 • om een tijdelijke geslotenverklaring voor (brom)fietsers in te stellen voor het fietspad Wethouder Hoogendijk-Tunnel gelegen tussen de Weteringsingel, Raadhuisplein en Wethouder Hoogendijk-Tunnel, middels plaatsing van verkeersbord C15;
 • om de borden G12a (bromfietspad) te verwijderen;
 • om de borden en omleidingsborden te plaatsen zoals aangegeven op de bijbehorende tekening.

 

Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van zes weken na deze openbare bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.