Verkeersbesluit maatregelen doorstroming Algera Corridor

18 februari 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel besluiten om in het kader van het project “de Grote Kruising” een aantal maatregelen te treffen ten behoeve van de doorstroming Algera Corridor. Dit besluit is genomen gelet de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer. Zie voor dit besluit www.overheid.nl.