Verkeersbesluit kruising Cornelis Gerardus Roosweg – Industrieweg – Nieuwe Tiendweg

22 januari 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben besloten om parkeren gedeeltelijk op trottoir mogelijk te maken langs de westzijde van de Ambachtstraat door het plaatsen van verkeersbord E08b; om de borden en markering te plaatsen zoals aangegeven op de tekening die bij dit verkeersbesluit hoort.

Dit besluit is genomen gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.
Gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders is vastgelegd;

Overwegende:

 • dat de in dit besluit genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Krimpen aan den IJssel;
 • dat de Cornelis Gerardus Roosweg, Industrieweg en Nieuwe Tiendweg zijn gecategoriseerd en ingericht als gebiedsontsluitingsweg met een bijbehorend snelheidsregime van 50 km/h;
 • dat het linkerwegvak vanaf de kruising in noordwestelijke richting te maken heeft met ernstige verzakkingsproblemen;
 • dat langdurige herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn om de verzakking te verhelpen;
 • dat het voorafgaand aan en gedurende de werkzaamheden van belang is enige verdere verzakking zo veel mogelijk te voorkomen;
 • dat het weren van zwaarder verkeer op het betreffende wegvak bijdraagt aan het voorkomen van verdere verzakking; 
 • dat het reduceren van de maximum snelheid voor alle verkeer bijdraagt aan het voorkomen van verdere verzakking; 
 • dat deze maatregelen gelden voor een tijdelijke situatie, tot de herstelwerkzaamheden zijn afgerond;
 • dat de in het besluit genoemde maatregelen leiden tot het waarborgen van de bruikbaarheid en veiligheid van de weg, zoals genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;
 • dat overleg heeft plaatsgevonden met de door de korpschef van de politieregio Rotterdam-Rijnmond daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering, die heeft aangegeven akkoord te gaan met dit besluit;

Besluiten:

 • om de maximaal toegestane snelheid op alle toeleidende wegen naar de kruising Cornelis Gerardus Roosweg – Industrieweg – Nieuwe Tiendweg te verlagen van 50 naar 30 km/u middels het plaatsen van het verkeersbord A01-30;
 • om een tijdelijke geslotenverklaring voor vrachtwagens in te stellen voor alle voorsorteervakken die leiden naar de in noordwestelijke richting gelegen linkerrijstrook van de Cornelis Gerardus Roosweg middels plaatsing van verkeersbord L12-C7; om de borden en markering te plaatsen zoals aangegeven op de bijbehorende tekening.

Tegen deze beslissing kan iedere belanghebbende binnen een termijn van zes weken na deze openbare bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel.