Verkeersbesluit instellen verschillende verkeersmaatregelen voor autoverkeer Ouverturelaan

5 november 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel besluiten een aantal maatregelen te treffen die de verkeersveiligheid en leefbaarheid op Ouverturelaan bevorderen. Dit besluit is genomen gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer.

Zie voor dit besluit https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-57390.html.