Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer en voetgangersoversteekplaats De korf

24 juni 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel besluiten éénrichtingsverkeer in te stellen op het gedeelte van het Omnium tussen het winkelcentrum en het appartementengebouw (rijrichting vanaf Olympiade) én op de Olympiade, tussen het parkeerterrein op het veld tussen de Olympiade, Nieuwe Tiendweg en Estafette, én het winkelcentrum De Korf een voetgangersoversteekplaats aan te leggen.

Dit besluit is genomen gelet de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer. Belanghebbenden die van mening zijn dat zij door de maatregelen rechtstreeks in hun belangen worden getroffen, kunnen binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.

Zie voor dit besluit  de website van www.officielebekendmakingen.nl