Verkeersbesluit De Twee Sluizen

31 augustus 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel besluiten om een parkeerverbodszone in te stellen op de Twee Sluizen.

Dit besluit is genomen gelet de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer. Belanghebbenden die van mening zijn dat zij door de reservering van genoemde gehandicaptenparkeerplaats rechtstreeks in hun belangen worden getroffen, kunnen binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.

Zie voor dit besluit de website van www.officielebekendmakingen.nl