Vastgesteld bestemmingsplan Centrum-Zuid

5 oktober 2021

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat de gemeenteraad op 23 september 2021 het bestemmingsplan Centrum-Zuid heeft vastgesteld. Dit is gebeurd op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Ook heeft de raad besloten om op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen.

Plangebied en doel

De gemeente en woningcorporatie QuaWonen willen het gebied tussen Waardzicht, Raadhuisplein, Boerhaavelaan en Nieuwe Tiendweg aanpakken. Dit gebied noemen we Centrum-Zuid. In de nieuwe situatie komen er in totaal maximaal 280 woningen verdeeld over 6 appartementengebouwen. De gebouwen bestaan uit verschillende hoogtes. Het hoogste gebouw vormt een bebouwingsaccent met 10 bouwlagen. De overige gebouwen bestaan uit 5 of 6 bouwlagen. Voor deze ontwikkeling is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Terinzagelegging besluiten

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit van 23 september 2021 liggen ter inzage vanaf woensdag 6 oktober 2021 tot en met dinsdag 16 november 2021.

De stukken kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering NL.IMRO.0542.BPKLCentrumzuid-va01.

De stukken kunnen (ook digitaal) worden ingezien tijdens de openingsuren bij het Publiekscentrum in de hal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 2 te Krimpen aan den IJssel. Hiervoor vragen wij u van te voren een afspraak te maken.

Instellen van beroep

Met ingang van 6 oktober 2021 kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep instellen tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verder kan met ingang van 6 oktober 2021 gedurende zes weken door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen het besluit om op grond van artikel 6.12 Wro geen exploitatieplan vast te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroepschriften kunt u sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en van het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen. Om dit laatste te bereiken kan een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U stuurt een verzoek om voorlopige voorziening naar de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Griffierecht

Voor het instellen van beroep of het aanvragen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de Raad van State. De Raad van State is bereikbaar via het telefoonnummer 070 426 44 26.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden beide in werking op 16 november 2021, tenzij binnen deze termijn naast een beroepsschrift eveneens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u nadere informatie? U kunt hiervoor terecht bij Robert Steijl van team Omgevingsloket. Voor het maken van een afspraak of een mondelinge toelichting kunt u bellen naar telefoonnummer 14 0180.

U kunt deze publicatie digitaal bekijken op de website van de gemeente Krimpen aan den IJssel: www.krimpenaandenijssel.nl. Dit geldt ook voor het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken.

Deze kennisgeving vindt u ook in het Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl.

Krimpen aan den IJssel, 5 oktober 2021

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,

De secretaris,                 De burgemeester