Uitgebreide voorbereidingsprocedure voor Koningin Julianastraat 23-57

13 augustus 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor: melding brandveilig gebruik voor 17 zorgclusterwoningen
Locatie: Koningin Julianastraat 23-57

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het publiekscentrum in het raadhuis. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30-12.30 uur (en woensdag tot 16.00 uur).

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.