Uitgebreide voorbereidingsprocedure voor het aanbrengen van Velocomfort, railsysteem voor fietsen ter plaatse van de dijk bij de Algerabrug

15 oktober 2019

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor: het aanbrengen van Velocomfort, railsysteem voor fietsen:
Locatie: Sectie A nummer 7813 Ter plaatse van dijk naar Algerabrug (Trap A) borstelgoot(links) en tandriemband (rechts). Sectie A nummer 4956 Ter plaatse van IJsselstraat naar dijk (Trap B) borstelgoot (links) op het perceel Algerabrug, kadastraal bekend.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage bij het publiekscentrum in het raadhuis. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken zijn in te zien elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur (en woensdag tot 16.00 uur).

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.