Ter inzage ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Geluidzone Tennet-Locatie Kadij

6 december 2022

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Geluidzone Tennet-Locatie Kadij (Krimpen Aan Den IJssel)’ 6 weken ter inzage ligt vanaf 7 december 2022. Dit doen zij op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Bij het ontwerpbestemmingsplan behoort geen exploitatieplan.

  1. Plangebied en doel

Aan de zuidzijde van de gemeente is aan de Edisonstraat een hoogspanningsstation van TenneT gelegen. Op basis van het vigerende (veeg)bestemmingsplannen ‘Langeland’ en ‘Lansingh-Zuid’ reikt de geluidscontour van het hoogspanningsstation tot ver in de bestaande naastgelegen woonwijken. Tevens is deze contour voor een groot gedeelte gelegen in de gemeente Krimpenerwaard. De huidige begrenzing van de geluidzone is verouderd en onnodig ruim. Daarom is een paraplubestemmingsplan voorbereid. Hiermee zal de begrenzing van zowel de geluidzone overeenkomen met de daadwerkelijke te verwachten activiteiten op het industrieterrein. In de nieuwe situatie liggen geen woningen meer binnen de geluidzone van het hoogspanningsstation. De geluidscontour binnen de gemeente Krimpenerwaard kan in zijn geheel komen te vervallen.

  1. U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien

Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Paraplubestemmingsplan Geluidzone Tennet-Locatie Kadij (Krimpen Aan Den IJssel)’ ligt met ingang van woensdag 7 december 2022 gedurende een periode van 6 weken voor iedereen ter inzage. Het ontwerp kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering NL.IMRO.0542.BPLGKLgeluidtennet-on01.

De stukken kunt u ook (digitaal) inzien in de hal van het raadhuis, Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel. U kunt het ontwerpbestemmingsplan alleen inzien tijdens de openingsuren bij het Publiekscentrum. Als u de stukken op papier wilt inzien verzoeken wij u hiervoor een afspraak te maken door telefonisch contact op te nemen via het algemene telefoonnummer 14 0180.

  1. Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Een zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u een afspraak te maken. Dat doet u via telefoonnummer 14 0180. Een zienswijze kunt u ook per e-mail sturen naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl.