Standplaatsvergunning verleend voor een standplaats voor de Gebak/Oliebollenkraam op het Raadhuisplein 2 en bij de Tuyter

12 oktober 2021

Burgemeester en wethouders hebben een standplaatsvergunning verleend voor:

  • een standplaats voor de Gebak/Oliebollenkraam op het Raadhuisplein 2, 2922 AD te Krimpen aan den IJssel voor de periode van 4 oktober 2021 tot en met 15 januari 2022. Daarnaast een standplaats voor de Gebak/Oliebollenkraam op het evenementenplein bij de Tuyter.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.