Reservering algemene gehandicaptenparkeerplaats

1 februari 2023

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel hebben besloten een  gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren ter hoogte van Tijm 2 alhier;

Dit besluit is genomen op grond van artikel 12, letter a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, juncto artikel 18 lid 1, sub d en artikel 149 van de Wegenverkeerswet.

Belanghebbenden die van mening zijn dat zij door de reservering van genoemde gehandicaptenparkeerplaats rechtstreeks in hun belangen worden getroffen, kunnen binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.