Registratie politieke groepering

24 juli 2019

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente; gelet op artikel G3, 5e lid van de Kieswet; dat op 8 juli 2019 is besloten de volgende aanduiding(en) van de genoemde politieke groepering(en) te registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente.

Politieke groepering:              Krimpens Belang

Aanduiding:                          Krimpens Belang

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, 1e lid, onder B van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.