Openbare bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning Weteringsingel 2 a en 2 b

11 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken ingevolge artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 12 mei 2021 gedurende zes weken de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, voor het realiseren van twee woningen op het perceel Weteringsingel 2a en 2b te Krimpen aan den IJssel, ter inzage ligt op het raadhuis.

De omgevingsvergunning ziet op de volgende activiteit(en):

  1. Activiteit: “bouwen”.(artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo).
  2. Activiteit: “gebruik in strijd met het geldende bestemmingsplan” (artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo)

Toelichting

Het project betreft het bouwen van een twee woningen en 2 bergingen (type: 2-onder-1 kap) op het perceel Weteringsingel 2 a en 2 b te Krimpen aan den IJssel. Het bestaande (afhaal)restaurant en de bestaande  bovenwoning worden gesloopt. Hiervoor in de plaats worden twee woningen met voor ieder een kleine berging gerealiseerd.

Het project valt onder de categorieën waarvoor de gemeenteraad op grond van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht heeft verklaard dat geen verklaring van geen bedenkingen is vereist als bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo. Bij de ontwerp omgevingsvergunning hoort geen exploitatieplan.

Indienen van zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent de ontwerp omgevingsvergunning kenbaar maken aan burgemeester en wethouders. U kunt de schriftelijke zienswijzen adresseren aan burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0180.

Informatie

De kennisgeving en ontwerp omgevingsvergunning zijn digitaal raadpleegbaar via:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering:

 NL.IMRO.0542.PBKLWeterings2a2b-on01

Deze kennisgeving is tevens gepubliceerd:

  • In de Staatscourant en in het Gemeenteblad

https://www.officielebekendmakingen.nl/

  • En in het huis-aan-huis blad “Het Kontakt”

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u een afspraak maken om de genoemde stukken in te zien dan kunt u terecht telefonisch contact opnemen via telefoonnummer: 14 0180.