Openbare bekendmaking ontwerp omgevingsvergunning Noorderstraat 23a  en Kortlandstraat 36

8 juni 2021

Openbare bekendmaking:

Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp hogere waarden besluit

Locatie:  Noorderstraat 23a (winkel) Kortlandstraat 36 (woning)

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken ingevolge artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 9 juni 2021 gedurende zes weken de ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp hogere grenswaarden besluit met bijbehorende stukken, voor het realiseren van een winkel op het perceel Noorderstraat 23a  en een woning op het perceel Kortlandstraat 36 te Krimpen aan den IJssel, ter inzage ligt op het raadhuis.

De omgevingsvergunning ziet op de volgende activiteit(en):

  1. Activiteit: “bouwen”.(artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wabo).
  2. Activiteit: “gebruik in strijd met het geldende bestemmingsplan” (artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo)

Dit project is ter vervanging van de bestaande winkel en woning.

Toelichting

Het project betreft de realisatie van een winkel met bovenwoning op het perceel Noorderstraat 23a (winkel) en Kortlandstraat 36 (woning) te Krimpen aan den IJssel.

De bestaande winkel en naastgelegen woning op het perceel Noorderstraat 23a /Kortlandstraat 36 worden gesloopt.

Het project valt onder de categorieën waarvoor de gemeenteraad op grond van artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht heeft verklaard dat geen verklaring van geen bedenkingen is vereist als bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo. Bij de ontwerp omgevingsvergunning hoort geen exploitatieplan.

Ontwerp Hogere grenswaarden besluit

De ontwerp omgevingsvergunning maakt de ontwikkeling van Noorderstraat 23a (winkel) Kortlandstraat 36 (woning) mogelijk. Het plan wordt gebouwd binnen de geluidzones C.G. Roosweg en Noorderstraat. Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting door wegverkeer op de Noorderstraat hoger zal zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale berekende geluidbelasting bedraagt 59 dB, inclusief 5 dB aftrek op basis van artikel 110g Wgh. De maximale ontheffingswaarde van 68 dB wordt niet overschreden.

Het onderzoek wijst uit dat op dit moment (nog) geen doeltreffende maatregelen mogelijk zijn om de geluidbelasting door deze wegen terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Verder blijkt dat voldaan wordt aan de overige voorwaarden waaronder hogere grenswaarden mogen worden vastgesteld. Burgemeester en wethouders nemen zich voor om hogere waarden vast te stellen voor de geluidsbelasting Dit doen zijn op basis van de bovenstaande overwegingen en op grond van artikel 83 lid 2 en 110a van de Wet Geluidhinder.

Indienen van zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent de ontwerp omgevingsvergunning en/of het ontwerp hogere grenswaarden besluit kenbaar maken aan burgemeester en wethouders. U kunt de schriftelijke zienswijzen adresseren aan burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0180.

Informatie

De kennisgeving, de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp hogere grenswaardenbesluit zijn digitaal raadpleegbaar via:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering: NL.IMRO.0542.PBKLNoord23aKort36-on01

Deze kennisgeving is tevens gepubliceerd:

  • En in het huis-aan-huis blad “Het Kontakt”

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u een afspraak maken om de genoemde stukken in te zien dan kunt u terecht telefonisch contact opnemen via telefoonnummer: 14 0180.