Openbare bekendmaking ontwerp beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure

5 oktober 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor                : het brandveilig gebruik  van de school

Locatie            : Memlingstraat 2 te KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 oktober 2021 gedurende zes weken ter inzage. Deze zijn op te vragen bij de heer D. Snijders van de gemeente (14 0180).

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht bij burgemeester en wethouders. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.